กำหนดการ/คู่มือลงทะเบียนด้วยตนเอง ผ่านอินเทอร์เน็ต ระดับปริญญาตรี / นานาชาติ บางเขน ภาคการศึกษาที่ 2/2559 Upd 21/11/2559

November 21, 2016

1. ขั้นตอนการลงทะเบียน (Upd 21/11/2559)
2. รายวิชาที่เปิดสอนประจำภาค 2/2559 ปริญญาตรี (Upd 21/11/2559)
3. รายวิชาที่เปิดสอนประจำภาค 2/2559 นานาชาติ (Upd 21/11/2559)
4. กำหนดการลงทะเบียนประจำภาค 2/2559 ปริญญาตรี / นานาชาติ (Upd 21/11/2559)
5. รายวิชาที่คาดว่าจะเปิดในภาค 2/2559 (Upd 21/11/2559)
6. ความหมายของอักษรย่อในคู่มือรายวิชาที่เปิดสอน (Upd 28/11/2559)