กำหนดการ/คู่มือลงทะเบียนด้วยตนเอง ผ่านอินเทอร์เน็ต ระดับปริญญาโท / เอก บางเขน ภาคการศึกษาที่ 1/2559 Upd 02/08/2559

August 3, 2016

- คู่มือลงทะเบียนด้วยตนเอง ผ่านอินเทอร์เน็ต ระดับปริญญาโท / เอก (Upd 02/08/2559)

หมายเหตุ
-กำหนดลงทะเบียนภาค 1/59 วันที่ 2-8 ส.ค.59
-ยืนยันการลงทะเบียน 1/59 วันที่ 2-9 ส.ค.59