ถาม-ตอบ

หลักฐานในการยื่นเรื่องขอสำเร็จการศึกษามีอะไรบ้างและมีขั้นตอนอย่างไร
เอกสารและขั้นตอนการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา 1. ซื้อคำร้องที่สำนักงานการคลัง อาคาร 1 ชั้น L กรอกรายละเอียดและชำระเงิน (กรณีเป็นนักศึกษากองทุนจะต้องให้สำนักงานกองทุนเซ็นก่อนการชำระเงิน) 2.คำร้องเมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วถ่ายเอกสาร 2 ชุด 3.สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด 4.รูปถ่ายชุดครุย ขนาด 1 นิ้ว
การขอเอกสารหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษามีขั้นตอนอย่างไร
การขอเอกสารหนังสือรับรอง นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องขอเอกสารออนไลน์ได้ค่ะ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ ขั้นตอนการเข้าระบบยื่นคำร้องออนไลน์ 1.เข้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.spu.ac.th 2.กดเข้าหน้าหลัก เลือกเมนุนักศึกษา 3.กดเมนู ยื่นคำร้องออนไลน์ 4.ใส่รหัส นักศึกษา และรหัสผ่านเพื่อเข้าระบบคำร้องออนไลน์ 5.เลือกเมนู บันทึกคำร้อง/แก้ไขคำร้อง 6.กดเลือกคำร้องที่ต้องการขอ และยืนยันคำร้อง ***เมื่อคำร้องอนุมัติ ให้นักศึกษาปริ้นคำร้องและชำระเงินที่สำนักงานการคลัง อาคาร 1 ชั้น L และยื่นคำร้องที่สำนักงานทะเบียน พร้อมรูปถ่ายชุดนักศึกษา ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป/ เอกสาร 1 ฉบับและรอรับเอกสารได้เลยค่ะ
Transcript ตัวจริงหายสามารถทำเรื่องขอใหม่ได้หรือไม่
นักศึกษาสามารถทำเรื่องขอใหม่ได้ แต่เอกสารที่ได้จะได้เป็นตัวสแกน หลังจากยื่นคำร้องประมาณ 3 วันถึงจะได้เอกสาร โดยนักศึกษาสามารถยื่นคำร้องออนไลน์ได้ ขั้นตอนการเข้าระบบยื่นคำร้องออนไลน์ 1.เข้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.spu.ac.th 2.กดเข้าหน้าหลัก เลือกเมนุนักศึกษา 3.กดเมนู ยื่นคำร้องออนไลน์ 4.ใส่รหัส นักศึกษา และรหัสผ่านเพื่อเข้าระบบคำร้องออนไลน์  
น.ศ.ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาต้องการสอบซ้อนในรายวิชานั้นๆ ได้หรือไม่อย่างไร
น.ศ.ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา สามารถสอบซ้อนได้ โดยการขอยื่นคำร้องขอสอบซ้อนในรายวิชานั้นๆ แต่คำร้องขอต้องผ่านความเห็นชอบจาก อ.ที่ปรึกษา/คณบดี/โดยนักศึกษาสามารถยื่นคำร้องออนไลน์ได้ค่ะ
ทำไมถึงลงทะเบียนในบางรายวิชาไม่ได้คะ
ขอให้นักศึกษาตรวจสอบรายวิชา/กลุ่มเรียนในคู่มือลงทะเบียน ตรงช่องหมายเหตุ ซึ่งจะระบุคณะ/ สาขา/ ชั้นปี   ของนักศึกษาตามแผนการเรียน กรณีนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนให้ลงในวันสุดท้าย ซึ่งจะปลดการจองที่นั่งสำหรับนักศึกษานอกแผนการเรียนทุกรายวิชา(ยกเว้นรายวิชา/กลุ่มเรียนสำหรับนักศึกษา ภาคเสาร์-อาทิตย์ ซึ่งการเรียนการสอนแตกต่างจากภาคปกติ ไม่สามารถปลดการจองที่นั่งได้ ขอให้ติดต่อสำนักงานวิชาการล่วงหน้าเพื่อปลดการจองที่นั่งเป็นรายบุคคล)
ถ้านักศึกษาต้องการเทียบโอนเกรดเพิ่มเติม (กรณี นศ.เทียบโอนจากสถาบันอื่น)
นักศึกษาติดต่อขอรับแบบฟอร์ม FM บร 03 ที่สำนักงานรับสมัคร ให้นักศึกษากรอกรายวิชาที่จะขอโอนเพิ่มเติม แนบเอกสารดังนี้ 1. ใบแสดงผลการศึกษาที่มีรายวิชาที่จะขอโอนเพิ่ม 2. คำอธิบายรายวิชาเฉพาะวิชาที่จะขอโอนเพิ่ม นำแบบฟอร์ม FM บร.03 ไปส่งที่คณะเพื่อให้ทางคณะดำเนินการตรวจสอบรายวิขาเทียบโอนว่าวิชาดังกล่าวสามารถเทียบโอนได้ ตามขอกำหนดของมหาวิทยาลัยหรือไม่ โดยต้องมีลายเซ็นอาจารย์ที่ปรึกษา คณบดีเซ็นรับรองด้วย