ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานทะเบียน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ ชั้น L มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน) 61 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร.
: 0 2579 - 1111 ต่อ 1025
แฟกซ์
: 0 2579 - 1111 ต่อ 1116
อีเมล์
: regis@spu.ac.th