แนะนำหน่วยงาน

ประวัติความเป็นมา

พ.ศ 2513 สำนักงานทะเบียน ได้เริ่มจัดตั้งขึ้น เรียกชื่อว่า “แผนกทะเบียนและสถิตินักศึกษา”

พ.ศ 2524 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา”

พ.ศ 2536 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักงานทะเบียน” และได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้พัฒนาระบบงานทะเบียน โดยแบ่งส่วนงานเป็น 3 งานได้แก่ งานทะเบียนและเทียบโอน งานประมลผลการศึกษา และงานตรวจสอบรับรองเอกสาร

พ.ศ 2553 สำนักงานทะเบียน ได้พัฒนาและปรับปรุงการทำงานส่วนต่างๆและแบ่งเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 1.ส่วนงานรับเข้าศึกษาใหม่ 2.ส่วนงานทะเบียนการศึกษา 3.ส่วนงานสำเร็จการศึกษา 4.ส่วนงานสถิติและสารสนเทศ และ 5.ส่วนงานบริหารงานทั่วไป จนถึงปัจจุบัน

รายนามผู้บริหารงานตั้งแต่เริ่มต้นถึงปัจจุบันดังนี้

ปี พ.ศ. 2513 ถึง พ.ศ. 2530

 • นางสาวนภา  ตรีวงษ์
 • ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา

ปี พ.ศง 2530 ถึง พ.ศ. 2538

 • นางดวงใจ  เอี่ยมลออ เปลี่ยนชื่อ/นามสกุลเป็นนางศิริกาญ  งามชนะ
 • ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานทะเบียน

ปี พ.ศ. 2538 ถึง 8 มิถุนายน  2546

 • นางอุบลรัตน์  เจาะจิตต์
 • ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน

9 มิถุนายน 2546 ถึง 14 พฤศจิกายน 2546

 • นางบุปผา  อนันตรศิริชัย
 • ตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน

15 พฤศจิกายน 2546 ถึง 30 กันยายน 2548

 • นางบุปผา  อนันตรศิริชัย
 • ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน

1 ตุลาคม 2548 ถึง 31 มีนาคม 2551

 • นางอำนวย  นุ่มแจ่ม
 • ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน

1 เมษายน 2551 ถึง 11 มกราคม 2552

 • นางอุบลรัตน์  เจาะจิตต์
 • ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน

12 มกราคม 2552 ถึง ปัจจุบัน

 • นางวารุณี  บัวศรี
 • ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน