แนะนำหน่วยงาน

แนะนำหน่วยงาน

ประวัติความเป็นมาของสำนักงานทะเบียน

พ.ศ.2513 สำนักงานทะเบียน  ได้เริ่มจัดตั้งขึ้น เรียกชื่อว่า  “แผนกทะเบียนและสถิตินักศึกษา

พ.ศ.2524 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา”

พ.ศ.2536 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักงานทะเบียน” และได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้พัฒนาระบบงานทะเบียน โดยแบ่งส่วนงานทะเบียนเป็น 3 งานได้แก่ งานทะเบียนและเทียบโอนงานประมวลผลการศึกษา และงานตรวจสอบและรับรองเอกสาร

พ.ศ.2553 สำนักงานทะเบียน ได้พัฒนาและปรับปรุงการทำงานส่วนต่างๆ และแบ่งเป็น 5 ส่วนงาน ดังนี้  1.ส่วนงานรับเข้าศึกษาใหม่ 2.ส่วนงานทะเบียนการศึกษา 3. ส่วนงานสำเร็จการศึกษา 4. ส่วนงานสถิติและสารสนเทศ และ 5. ส่วนงานบริหารงานทั่วไป จนถึงปัจจุบัน