หลักสูตร


วิทยาลัยการบินและคมนาคม

“เปิดสอน Aviation Safety Management สามารถต่อยอดไปประกอบอาชีพ อาทิเช่น Safety Management ปฏิบัติงานใน Airport / Air Cargo และนักบิน”
• สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัยการบิน

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

สร้างโอกาสในการทำงานด้านโลจิสติกส์ใน AEC ด้วยหลักสูตรที่พัฒนาร่วมกับสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือ สมาคมตัวแทนออกของสมาพันธ์ขนส่งสินค้าทางบกแห่งประเทศไทย พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในงานด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ทั้งภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติ
• สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

“พรั่งพร้อมด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย และมืออาชีพที่พร้อมปั้นคุณเป็น ตัวจริง ในอุตสาหกรรมการบริการ” เปิดสอนใน 4 สาขาวิชา
• สาขาวิชาธุรกิจการบิน
• สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
• สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
• สาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

“เปิดสอนมาแล้วกว่า 20 ปี สร้างสถาปนิกออกสู่แวดวงสถาปนิกชั้นนำของเมืองไทย มีผลงานสร้างชื่อเสียงในระดับชาติ”เปิดสอนใน 2 สาขาวิชา
• สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
• สาขาวิชาการออกแบบภายใน
• สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารทางสถาปัตยกรรม (NEW)!

คณะดิจิทัลมีเดีย

“เปิดสอน 4 สาขาวิชาสร้างAnimator, Graphic designer, Interactivedesigner และGamedesignerทำงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ”
• สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์
• สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์
• สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก
• สาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม

คณะบัญชี

“ตัวเลข จะกลายเป็นเรื่องสนุก สำหรับคุณ จบไปมีงานทำ 100% ที่คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม”
• บัญชีบัณฑิต (ปกติ, เสาร์-อาทิตย์)

คณะนิเทศศาสตร์

“คิดสร้างสรรค์อย่างแตกต่าง สร้างจินตนาการที่พัฒนาผลงานอย่างมืออาชีพ ในโลกสื่อสารมวลชนยุคดิจิทัล” เปิดสอนใน 5 สาขาวิชา
• สาขาโฆษณาประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล
• สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด
• สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
• สาขาวิชาศิลปะการแสดง
• สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
• สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น (New)!

คณะวิศวกรรมศาสตร์

“อยากเป็นวิศวกรไฟฟ้า โยธา เครื่องกล ยานยนต์ อุตสาหการ และโลจิสติกส์ เป็นจริงได้ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุม ด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปี สร้างวิศวกรแล้วกว่า 12,000 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมสร้างคุณให้เป็นวิศวกรพันธุ์แท้ ด้วยคณาจารย์มากกว่า 60 ท่าน ซึ่งกว่าครึ่งจบปริญญาเอก และมีคุณวุฒิทางวิชาการ พร้อมประสบการณ์จริงในภาคอุตสาหกรรม ด้วยเครื่องมือทันสมัยและห้องปฏิบัติการด้านวิศวกรรมกว่า 30 ห้อง”เปิดสอนใน 6 สาขาวิชา
• สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา*
• สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า*
• สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
• สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
• สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
• สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

“อยากสร้าง App อยากเขียนโปรแกรม เจ๋งๆ ชอบทำเว็บ อย่างสร้างเกมส์ รักงานอิสระ อยากพัฒนาหุ่นยนต์ สนใจระบบสมองกลฝั่งตัว” เปิดสอนใน 4 สาขาวิชา
• สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
• สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
• สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะศิลปศาสตร์

เรียนกับเจ้าของภาษาที่มีความเชี่ยวชาญ และสร้างคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา เตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC เปิดสอนใน 3 สาขาวิชา
• สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
• สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
• สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ

“ที่นี่ พร้อมเป็น Startup ของคุณในการเป็นเจ้าของธุรกิจ หรือนักบริหารมืออาชีพ” เปิดสอนใน 6 สาขาวิชา
• สาขาวิชาการจัดการ (ปกติ, เสาร์-อาทิตย์)
• สาขาวิชาการเงิน
• สาขาวิชาการตลาด
• สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ
• สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
• สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล

Sripatum International College

SIC offers 7 Academic Programs.
• International Business Management
• Business Chinese
(Dual degree BLCU ปี 1,2,4 เรียนที่ มศป. ปี 3 เรียนที่ BLCU รับปริญญา 2 สถาบัน หรือเรียน 4 ปี ที่ ม.ศรีปทุมรับปริญญาม.ศรีปทุม)
• International Hospitality Management
• International Hospitality Management (SHML)
(ปี 4 เรียนที่ Switzerland)
• Media and Marketing Communication
• Logistics and Supply Chain Management
• Airline Business

คณะนิติศาสตร์

“มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรก ที่เปิดสอนคณะนิติศาสตร์ มากกว่า 40 ปี สร้างนักกฎหมายออกสู่สังคมมากกว่า 12,000 คน กฎหมายที่ว่ายากกลับง่าย เข้าใจได้แบบลึกซึ้ง เพราะเรียนรู้ของจริงจากมืออาชีพอย่างใกล้ชิด
• นิติศาสตรบัณฑิต

โครงการรับตรง


ผู้ผ่านการสัมภาษณ์รับตรง... จะได้รับทุนโควตาพิเศษรับตรงปี 2560 สูงสุด 20,000 บาท
เมื่อรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560


SPU LifeSPU Building 11

Central Library

Smart Classroom

Mini Theatre

Student Lounge

Auditorium

Mac Pro Lab

Fitness Center

ติดต่อ


มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2410/2 ถ.พหลโยธิน
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

(662)558 6888 ต่อ 2121-4
Fax : (662)561 1721

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : (662)558 6888 Ext. 2121-4 Fax : (662)561 1721