Faculty คณะบัญชี

โครงการสร้างบัณฑิตพันธ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาค การผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย

โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาค การผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย

หลักสูตรสำหรับผู้ที่สนใจในระบบเทคโนโลยี National e-Payment หรือที่เรียกว่าระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีเนื้อหาเพื่อการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือและวิธีการรับ-จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment), ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice), ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) เพื่อให้เหมาะสมกับการวิเคราะห์และการบริหารงานในยุคดิจิทัล

สมัครได้แล้ววันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม

จุดเด่นของหลักสูตร

หมวดสมรรถนะในโลกดิจิทัลสมัยใหม่ (Modern Digital Competencies)

 • ทักษะทางสังคมและชีวิต (Social and Life Balance)
 • ความสามารถที่เป็นสากล (Globally Talented)
 • Platform อุตสาหกรรมดิจิทัล
 • ความรับผิดชอบต่อสังคม (Socially Engaged)

หมวดความเชี่ยวชาญและสมรรถนะทางด้านอุตสาหกรรมดิจิทัล (Professional and Experiential Skill)

 • กลยุทธ์การสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการให้แก่ธุรกิจด้วย Business Transformation
 • กลยุทธ์การสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการให้แก่ธุรกิจด้วย Digital platform
 • การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัลทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • เครื่องมือและวิธีการรับ-จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
 • Start Up กับการจัดวางระบบบัญชีและการเงิน
 • Financial Technology อาทิ e-Payment, e-Filling, Internet-banking, e-Money, EDC, Digital Wallet
 • บัญชีและภาษีสำหรับผู้ประกอบการ
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย อิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax)
 • ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax System)
 • ระบบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice/e-Receipt)
 • Business & Digital Transformation, Data Analytical Tools and Techniques
 • การจัดการข้อมูลด้านการเงินยุคดิจิทัล
 • Enterprise Resource Planning System กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการทางด้านการเงิน e-Payment
 • การวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง
 • บูรณาการระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ลดต้นทุนในการประกอบธุรกิจภาคอุสาหกรรมดิจิทัล
 • ระบบโครงข่ายในการเก็บบัญชีธุรกรรมออนไลน์ (Blockchain)
 • TOR ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
 • Soft Skill ในยุค 21st Century Skill ทั้ง 4 ด้าน
 • ทักษะในการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น (Communication)
 • ทักษะด้านการพูดในที่สาธารณะ (Public Speaking)
 • ทักษาในการทำงานกับผู้อื่น (Collaboration)
 • ทักษะภาวะผู้นำ (Leadership)
 • ทักษะในการคิดวิเคราะห์ (Critical thinking)
 • ทักษะในการแก้ไขปัญหา (Problem Solving)
 • ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)

กฎระเบียบ และมาตรฐานสากล (ISO) ที่เกี่ยวข้อง

 

ดำเนินการจัดอบรมโดย

School of Accountancy Sripatum University

Tel. (662) 579 1111, (662) 561 2222

หลักสูตรน่าสนใจ

นักวางแผนอุปสงค์ (Demand Planner)

admin

หลักสูตร การสร้างผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์

admin

หลักสูตรโลจิสติกส์การค้าเพื่อการนำเข้าส่งออก สำหรับนักบริหารระดับต้น Young Executive

admin

หลักสูตรการสร้างผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง สาขางานซ่อมบำรุง อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงระบบช่วงล่างรถไฟฟ้าด้านระบบเครื่องกล ชั้น 4

admin

หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญเกษตรอัจฉริยะด้วยระบบหุ่นยนต์และการควบคุมอัตโนมัติ

admin

Advanced Graphic Design Project #3

admin