หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ความปลอดภัยอุตสาหกรรมการบิน

หลักสูตรที่ไม่ใช่เพียงการเรียนรู้ถึงความปลอดภัยภายในภาคอุตสาหกรรมการบินเท่านั้น แต่รวบรวมองค์ความรู้ในอุตสาหกรรมการบินแบบครบวงจร ทั้งทักษะการสื่อสาร การตัดสินใจและแก้ไขปัญหา ความรู้และเข้าใจธุรกิจและหลักการจัดการสมัยใหม่ ทันสมัยและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมด้านการบินระดับโลก

สมัครได้แล้ววันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม

จุดเด่นของหลักสูตร

  • การจัดการความปลอดภัยการบิน SMS (Safety Management System)
  • ความเชี่ยวชาญและสมรรถนะทางด้านอุตสาหกรรมการบินและความปลอดภัยการบิน (Professional and Experiential Skill)
  • มนุษย์ปัจจัยในการป้องกันอากาศยานอุบัติเหตุ (Human Factors in Aircraft Accident Prevention)
  • ทักษะในการตัดสินใจ (Decision-making skills)
  • ทักษะทางสังคมและชีวิต (Social and Life Balance)
  • การแก้ไขปัญหา (Problem solving)
  • ความสามารถที่เป็นสากล (Globally Talented)
  • กลไกในการขับเคลื่อนธุรกิจสมัยใหม่ (Entrepreneur mindset)
  • ความรับผิดชอบต่อสังคม (Socially Engaged)

กฎระเบียบ และมาตรฐานสากล (ISO) ที่เกี่ยวข้อง

สถานที่เรียน

ชื่ออาคาร / ชั้น / ห้อง

อบรมทุกวันเสาร์-อาทิตย์  ระยะเวลาฝึกอบรม 3 เดือน

ดำเนินการจัดอบรมโดย

College of Aviation & Transportation Sripatum University

Tel. (662) 579 1111, (662) 561 2222

หลักสูตรน่าสนใจ

หลักสูตร การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบกราฟิกขั้นสูง

admin

หลักสูตรการสร้างผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง สาขางานปฏิบัติการ อาชีพนายสถานี ชั้น 4

admin

หลักสูตรการพัฒนาและยกระดับธุรกิจด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)

admin

หลักสูตรประกาศนียบัตรโลจิสติกส์สำหรับผู้บริหารระดับกลาง

admin

หลักสูตร การสร้างผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์

admin

“หลักสูตร การสร้างแนวคิดนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมดิจิทัล” is locked หลักสูตร การสร้างแนวคิดนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมดิจิทัล

admin