หลักสูตร “การปรับเปลี่ยนองค์กรแบบลีนซัพพลายเชน (Lean Supply Chain Transformation)”

ผู้รับผิดชอบ : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน และวิทยาเขตชลบุรี ร่วมกับผู้ประกอบการ
ประเภทหลักสูตร ประกาศนียบัตร (Non-Degree)
จำนวนผู้เข้าอบรม 100 คน
ระยะเวลา 285 ชั่วโมง (ทฤษฎี 60 ชั่วโมง และปฏิบัติ 225 ชั่วโมง) เทียบเท่า 9 หน่วยกิต (เทียบโอนได้)
ระเวลาดำเนินการ รวม 3 เดือน ตั้งแต่ กรกฎาคม 2562 – กันยายน 2562
สถานที่ฝึกอบรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน/ชลบุรี และสถานประกอบการ

หลักสูตรน่าสนใจ

หลักสูตร ความปลอดภัยอุตสาหกรรมการบิน

admin

เรียนฟรี! โครงการฝึกอบรมหลักแอนิเมชัน มืออาชีพ รุ่นที่ 3

admin

อบรมฟรี!! รับจำนวนจำกัด เปิดรับสมัครหลักสูตร Reskill-Upskill “ยกระดับ National e-Payment ในอุตสาหกรรมดิจิทัล รุ่นที่ 3”

admin

หลักสูตรการสร้างผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง สาขางานซ่อมบำรุง อาชีพช่างเทคนิคซ่อม บำรุงระบบอาณัติสัญญาณ ชั้น 4

admin

Advanced Graphic Design Project #3

admin

หลักสูตร การสร้างผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์

admin