หลักสูตร “การปรับเปลี่ยนองค์กรแบบลีนซัพพลายเชน (Lean Supply Chain Transformation)”

ผู้รับผิดชอบ : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน และวิทยาเขตชลบุรี ร่วมกับผู้ประกอบการ
ประเภทหลักสูตร ประกาศนียบัตร (Non-Degree)
จำนวนผู้เข้าอบรม 100 คน
ระยะเวลา 285 ชั่วโมง (ทฤษฎี 60 ชั่วโมง และปฏิบัติ 225 ชั่วโมง) เทียบเท่า 9 หน่วยกิต (เทียบโอนได้)
ระเวลาดำเนินการ รวม 3 เดือน ตั้งแต่ กรกฎาคม 2562 – กันยายน 2562
สถานที่ฝึกอบรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน/ชลบุรี และสถานประกอบการ

หลักสูตรน่าสนใจ

หลักสูตรโลจิสติกส์การค้าเพื่อการนำเข้าส่งออก สำหรับนักบริหารระดับต้น Young Executive

admin

เปิดรับสมัครแล้ว!!!!! โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non-Degree) รุ่นที่ 3

admin

หลักสูตร การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบกราฟิกขั้นสูง

admin

หลักสูตร การสร้างผู้เชี่ยวชาญสาขาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ การบริหารจัดการด้านการพัฒนาเกม

admin

GameDevelopment Project Management #3

admin

หลักสูตรการสร้างผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง สาขางานปฏิบัติการ อาชีพผู้ควบคุมการเดินรถไฟฟ้าในศูนย์ควบคุมการเดินรถ ชั้น 4

admin