ผู้รับผิดชอบ : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน ร่วมกับคณะอนุกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ

ประเภทหลักสูตร ประกาศนียบัตร (Non-Degree)

จำนวนผู้เข้าอบรม 100 คน

ระยะเวลา 285 ชั่วโมง (ทฤษฎี  60 ชั่วโมง และปฏิบัติ 225 ชั่วโมง) เทียบเท่า 9 หน่วยกิต (เทียบโอนได้)

ระยะเวลา 3 เดือน กรกฎาคม-กันยายน 2562

โมดูลที่ 1 สมรรถนะในโลกสมัยใหม่ (General Competencies)

(ทฤษฎี 15 ชั่วโมง ปฏิบัติ 50 ชั่วโมง)

หลักสูตรน่าสนใจ

หลักสูตร การสร้างผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์

admin

เปิดรับสมัครแล้ว!!!!! โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non-Degree) รุ่นที่ 3

admin

การปรับเปลี่ยนองค์กรแบบลีนซัพพลายเชน (Lean Supply Chain Transformation)

admin

หลักสูตร การสร้างผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์

admin

หลักสูตร ตัวแทนออกของ (Customs broker) เพื่อการส่งออกและนำเข้าตามนโยบายพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)

admin

GameDevelopment Project Management #3

admin