หลักสูตรประกาศนียบัตรโลจิสติกส์สำหรับผู้บริหารระดับกลาง

  • เป็นหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non-Degree) ตอบโจทย์อุตสาหกรรมโลจิสติกส์
  • เป็นหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับจากสถาบันการศึกษา บริษัทชั้นนำ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
  • เป็นหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาขีดความสามารถในการวางแผนและการบริหารจัดการระบบปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ให้ มีประสิทธิภาพสูงสุด
  • หลักสูตรนี้สามารถยืนยันความพร้อมของผู้ที่ผ่านการอบรมในเรื่องการปฏิบัติและบริหารงานด้านโลจิสติกส์ดังเช่นที่เกิดขึ้นในภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น
  • ผู้เรียนจะได้รับการถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์และการปฏิบัติงานจริงโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความเชี่ยวชาญในภาคอุตสาหกรรม
  • ผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการโลจิสติกส์ภายในองค์กรเพื่อ ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กรได้จริง
  • LQSP Alumni มีเครือข่ายบุคลากรด้านโลจิสติกส์ที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพกว่า 200 คน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
• ทำงานอยู่ในตำแหน่งผู้บริหารระดับกลางขึ้นไป (หรืออยู่ในตำแหน่งหัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่ายหรือแผนก/ผู้ช่วยผู้จัดการ หรือผู้จัดการขึ้นไป ในทุกอุตสาหกรรม ทุกขนาดกิจการ หรือ
• มีประสบการณ์ในการทำงานด้านโลจิสติกส์หรือด้านที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี หรือ
• มีประสบการณ์ในการทำงานด้านโลจิสติกส์อย่างน้อย 2 ปี สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท ทางด้านโลจิสติกส์หรือการจัดการซัพพลายเชน บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าอบรม 30 ท่าน

ภาษาที่ใช้ในการอบรม ภาษาไทย

รูปแบบในการอบรม วิชาการ 40%
ปฏิบัติการ 60% (การให้คำปรึกษาเชิงลึก ณ สถานประกอบการ/การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น/การระดม
สมอง/กรณีศึกษา/กิจกรรมกลุ่ม/ศึกษาดูงาน)

การสอบ สอบข้อเขียน จำนวน 2 ครั้ง
สอบปากเปล่า จำนวน 1 ครั้ง
จัดทำรายงาน จำนวน 1 เล่ม

เกณฑ์การประเมินผล

ผู้เข้าอบรมต้องเข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า 80 % ของเวลาอบรมทั้งหมด
คะแนนสอบในแต่ละครั้งต้องไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน
คะแนนรวม (หลังหักคะแนนขาดเรียน) ต้องไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน

วิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานจากภาครัฐ เอกชน และ
สถาบันการศึกษา

ระยะเวลาในการอบรม/สถานที่จัดอบรม
Module 1 Soft Skill จำนวน 4 วัน
วันที่ 24, 25, 31 สิงหาคม และ 1 กันยายน 2562 (เสาร์-อาทิตย์) / มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Module 2 Professional and Experiential Skill จำนวน 18 วัน
ตั้งแต่ 6 กันยายน – 8 พฤศจิกายน 2562 (ทุกวันศุกร์-เสาร์) / โรงแรมเอทัส ลุมพินี ถ.พระราม 4 กรุงเทพฯ

กำหนดรับสมัคร

4 มิถุนายน – 16 สิงหาคม 2562

หลักสูตรน่าสนใจ

หลักสูตรการสร้างผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง สาขางานปฏิบัติการ อาชีพนายสถานี ชั้น 4

admin

หลักสูตรโลจิสติกส์การค้าเพื่อการนำเข้าส่งออก สำหรับนักบริหารระดับต้น Young Executive

admin

หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญเกษตรอัจฉริยะด้วยระบบหุ่นยนต์และการควบคุมอัตโนมัติ

admin

GameDevelopment Project Management #3

admin

นักวางแผนอุปสงค์ (Demand Planner)

admin

การปรับเปลี่ยนองค์กรแบบลีนซัพพลายเชน (Lean Supply Chain Transformation)

admin