วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

Faculty วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

การปรับเปลี่ยนองค์กรแบบลีนซัพพลายเชน (Lean Supply Chain Transformation)

admin
หลักสูตร “การปรับเปลี่ยนองค์กรแบบลีนซัพพลายเชน (Lean Supply Chain Transformation)”...
Faculty วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

หลักสูตร ตัวแทนออกของ (Customs broker) เพื่อการส่งออกและนำเข้าตามนโยบายพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)

admin
เน้นปฏิบัติการเพิ่มขีดความสามารถนำเข้า-ส่งออกเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)...
Faculty วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

หลักสูตรประกาศนียบัตรโลจิสติกส์สำหรับผู้บริหารระดับกลาง

admin
หลักสูตรประกาศนียบัตรโลจิสติกส์สำหรับผู้บริหารระดับกลาง...
Faculty วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

หลักสูตรโลจิสติกส์การค้าเพื่อการนำเข้าส่งออก สำหรับนักบริหารระดับต้น Young Executive

admin
หลักสูตร “โลจิสติกส์การค้าเพื่อการนำเข้าส่งออก”...