ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานประกันคุณภาพ
อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ (อาคาร 1) ชั้น 3 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร.
: 0 2579 1111 ต่อ 1239, 1335 , 1326
แฟกซ์
: 0 2561 1721
อีเมล์
: pq@spu.ac.th