แนะนำหน่วยงาน

jongkonnee

“การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุมมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสอง เมื่อปีการศึกษา 2548  ผลการประเมินอยู่ในระดับดีำทำให้มหาวิทยาลัยเร่งพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบ3 เมื่อปีการศึกษา2553 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยศรีปทุมมีคะแนนผลการประเมินคุณภาพภายนอกในระดับดีมากและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมีคะแนนผลการประเมินในระดับดีมาก เช่นกัน จากผลการประเมินดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพสูงขึ้นมุ่งสู่คุณภาพมาตรฐานในระดับสากล”

ปรัชญา

ยึดมั่นในหลักการมีส่วนร่วมและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งสู่คุณภาพ

  • P = Participation
  • D = Development
  • C = Continuation
  • A = Achievement

ปณิธาน

“สนับสนุนการดำเนินงานประกันคุณภาพร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  และสร้างวัฒนธรรมคุณภาพในการดำเนินงานให้เกิดขึ้นกับบุคลากรทุกระดับ”

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อผลักดันให้เกิดคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดทั่วทั้งองค์กร

พันธกิจ

1. ประสานงานกับคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามและดูแลให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

2.  พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็งและมุ่งสู่มาตรฐานสากล