แนะนำหน่วยงาน

งานนโยบายและแผน เป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้เห็นถึงความสำคัญของการวางแผนจึงได้จัดตั้งสำนักงานแผน ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2537 เพื่อทำหน้าที่หลักในการจัดทำแผนแม่บท จัดทำรายงานประจำปีของมหาวิทยาลัย และการกำกับและติดตามการใช้งบประมาณของคณะ/หน่วยงานต่างๆ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานนโยบายและแผน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 โดยมีผู้อำนวยการท่านแรก คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาติ มณีโชติ และท่านต่อมา คือ อาจารย์จงกลณี อัศวเดชกำจร

การประกันคุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพภายนอก ตามแนวทาง CIPOI (Context Input Process Output Impact) และผลสืบเนื่องจากแผนแม่บท 5 ปี ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม (2540-2544) คณะวิชาทุกคณะจะต้องมีการจัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบ การควบคุม การตรวจสอบและการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยศรีปทุมจึงได้จัดตั้ง “สำนักส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา” ขึ้นในปลายปี พ.ศ. 2540 เพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับคณะและหน่วยงานอื่นในการควบคุมการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ โดยผู้อำนวยการสำนักงานท่านแรก คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ เทียนส่ง (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2540 ถึง วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2545)

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์ใหม่ (ตามมติการประชุมคณะกรรมการสภา ครั้งที่ 5/2546 เมื่อวันอังคารที่ 23 กันยายน พ.ศ 2546) สำนักส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา จึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “สำนักประกันคุณภาพ” สังกัดฝ่ายวิชาการ โดยผู้อำนวยการสำนักท่านต่อมา คือ ดร.วราภรณ์ ไทยมา (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2545 ถึง วันที่ 14 มกราคม 2551)

วันที่ 15 มกราคม 2551 มหาวิทยาลัยได้มีนโยบายรวมสำนักงานนโยบายและแผน กับ สำนักประกันคุณภาพ เป็นหน่วยงานเดียวกัน โดยใช้ชื่อ สำนักงานแผนและประกันคุณภาพ   ซึ่งมี อาจารย์จงกลณี  อัศวเดชกำจร เป็นผู้อำนวยการสำนักงาน

วันที่ 25 กันยายน 2555  มหาวิทยาลัยได้มีการแก้ไขประกาศ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยศรีปทุม  (ตามมติการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันอังคารที่ 11 กันยายน 2555)  โดยการเปลี่ยนชื่อสำนักงานแผนและประกันคุณภาพ เป็น “สำนักงานประกันคุณภาพ”  โดยมี อาจารย์จงกลณี  อัศวเดชกำจร เป็นผู้อำนวยการสำนักงาน จนถึงปัจจุบัน