แนะนำหน่วยงาน

แนะนำหน่วยงาน

สำนักงานประกันคุณภาพ

การให้บริการต่างๆ  ดังนี้

  • ดูแลและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ สกอ. และ สมศ. ระดับคณะ และสาขาวิชา
  • จัดโครงการ / กิจกรรม  ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา
  • ดูแลระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ เช่น CHE QA Online และ Google Site
  • ประสานงานกับคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้บรรลุตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด