การชำระเงินลงทะเบียน
ผู้กู้ กรอ. และ กยศ. ชำระ 4,000 บาท ที่เหลือเป็นการกู้จากกองทุน  (วิทยาลัยนานาชาติ ชำระ 5,600 บาท)
ผู้ชำระเงินสด งวดแรกชำระ 15,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเปิดภาคเรียน

 
คณะ / สาขาวิชา กองทุนกู้ยืมฯ ผู้จบ ม.6/ปวช/กศน. ผู้จบ ปวส.
ภาค ปกติ เสาร์-อาทิตย์ ภาค ปกติ เสาร์-อาทิตย์ อาทิตย์*
  หลักสูตร 2 ปริญญา  
      การจัดการธุรกิจด้านการบินและการตลาดดิจิทัล กรอ./กยศ.* UploadImage - - - -
      ธุรกิจระหว่างประเทศและการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ กรอ./กยศ.* UploadImage - - - -
      ธุรกิจระหว่างประเทศและบริหารธุรกิจ กรอ./กยศ.* UploadImage - - - -
      ธุรกิจระหว่างประเทศและบริหารธุรกิจการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานและธุรกิจระหว่างประเทศ กรอ./กยศ./Human* UploadImage - - - -
      การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานและการตลาดดิจิทัล กรอ./กยศ./Human* UploadImage - - - -
 
 
 
คณะ / สาขาวิชา กองทุนกู้ยืมฯ ผู้จบ ม.6/ปวช/กศน. ผู้จบ ปวส.
ภาค ปกติ เสาร์- อาทิตย์ ภาค ปกติ เสาร์- อาทิตย์ อาทิตย์*
  คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
      สหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม   UploadImage - - - -
  วิทยาลัยการบินและคมนาคม  
      การจัดการความปลอดภัยการบิน กรอ./กยศ.* UploadImage - - - -
  วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ  
      ธุรกิจการบิน กรอ./กยศ.* UploadImage - - - -
      การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ กรอ./กยศ.* UploadImage - - - -
      การจัดการโรงแรมและไมซ์ กยศ. UploadImage - UploadImage - -
      การจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์ กยศ. UploadImage - UploadImage - -
  คณะศิลปศาสตร์  
      ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ กรอ./กยศ.* UploadImage - - -
      ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ กรอ./กยศ.* UploadImage - - - -
      ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ กรอ./กยศ.* UploadImage - - - -
  คณะนิเทศศาสตร์  
      การออกแบบสื่อสารออนไลน์ กรอ./กยศ.* UploadImage - - - -
      สื่อสารการแสดง กยศ. UploadImage - - - -
      ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล กรอ./กยศ.* UploadImage - - - -
  คณะบริหารธุรกิจ  
      การจัดการธุรกิจด้านการบิน กยศ. UploadImage - - - -
      ธุรกิจระหว่างประเทศ กรอ./กยศ.* UploadImage - - - -
      การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ กยศ. UploadImage - - - UploadImage
      การตลาดดิจิทัล กยศ. UploadImage - - - UploadImage
      บริหารธุรกิจ กยศ. UploadImage - - - -
  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  
      การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน กรอ./กยศ.* UploadImage - - - UploadImage
  คณะบัญชี  
      การบัญชี กรอ./กยศ.* UploadImage - UploadImage - UploadImage
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
     เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กยศ. UploadImage - UploadImage - UploadImage
     วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ กรอ./กยศ.* UploadImage - - - -
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
      สถาปัตยกรรม กรอ./กยศ.* UploadImage - - - -
      การออกแบบภายใน กยศ. UploadImage - - - -
  คณะดิจิทัลมีเดีย  
      ดิจิทัลอาร์ตส์ กรอ./กยศ.* UploadImage - - - -
      คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ กรอ./กยศ.* UploadImage - - - -
      การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม กรอ./กยศ.* UploadImage - - - -
      การออกแบบกราฟิก กรอ./กยศ.* UploadImage - UploadImage - -
  คณะนิติศาสตร์  
      นิติศาสตรบัณฑิต กยศ. UploadImage UploadImage -
  Sripatum International College  
      หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(หลักสูตรนานาชาติ) B.B.M. Business Management กยศ. UploadImage - - - -
      หลักสูตรธุรกิจการบิน B.B.A International Airline Business กรอ./กยศ.* UploadImage - - - -
 
คณะ / สาขาวิชา กองทุนกู้ยืมฯ ผู้จบ ม.6/ปวช/กศน. ผู้จบ ปวส.
ในเวลาราชการ นอกเวลาราชการ ในเวลาราชการ นอกเวลาราชการ อาทิตย์*
  คณะวิศวกรรมศาสตร์  
      วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง/ระบบหุ่นยนต์และการควบคุมอัตโนมัติ) กรอ./กยศ.* UploadImage UploadImage UploadImage -
      วิศวกรรมโยธา กรอ./กยศ.* UploadImage UploadImage UploadImage -
      วิศวกรรมเครื่องกล กรอ./กยศ.* UploadImage UploadImage UploadImage -
      วิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่ กรอ./กยศ.* UploadImage - - -
      วิศวกรรมอุตสาหการ (กระบวนการผลิต / โลจิสติกส์) กรอ./กยศ.* UploadImage - - -
      วิศวกรรมระบบราง (ทุนแลกเปลี่ยนเรียนที่จีน 1 ปี) กรอ./กยศ.* UploadImage - UploadImage - -
      หลักสูตรวิศวกรรมโยธาทั้งหมดสามารถเรียนแผน 2 ปริญญากับ Griffith Universityได้   - - - - -

- คือ ไม่เปิดรับ   UploadImage    คือ เปิดรับ     UploadImage    คือ เปิดรับเฉพาะเทียบโอนเท่านั้น