ประกาศยกเลิกการสอบสัมภาษณ์ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS)


ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุมUploadImage

เรื่อง ยกเลิกการสอบสัมภาษณ์ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 3 Admission)

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น มหาวิทยาลัยศรีปทุมมีความเป็นห่วงผู้สมัครเข้าคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี จึงปรับขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้
1. ยกเลิกการสอบสัมภาษณ์ทุกรูปแบบ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยศรีปทุม เรื่อง การรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2564 TCAS รอบที่ 3 Admission ซึ่งเดิมกำหนดไว้ วันที่ 4 -8 มิถุนายน 2654
2. กำหนดการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา หรือกำหนดการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามที่สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กำหนด

ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2564