กรมธรรม์คุ้มครอง Covid-19 สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียน 2/2562


กรมธรรม์คุ้มครอง Covid-19 นาน 1 ปี! สำหรับนักศึกษาปัจจุบันที่ลงทะเบียน 2/2562

ประเภทการประกันภัย :
กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลและสุขภาพแบบเฉพาะโรค
ระยะเวลาเอาประกันภัย :
ให้ความคุ้มครอง 1 ปี นับจากวันที่ลงทะเบียนรับความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง แผน
1. กรณีสูญเสียชีวิต, อวัยวะ, สายตา และทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุทั่วไป รวมถึงการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย 30,000
2. กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) 20,000

เงื่อนไขการรับประกัน
1.รับประกันภัยอายุ 1-100 ปี
2.ไม่มีระยะรอคอยสำหรับเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
3.ข้อเสนอการประกันภัยดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกเอกสารนี้
4.ไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย

สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับความคุ้มครองของกรมธรรม์ได้ที่