ทุน SPU PORTFOLIO 3ดี


UploadImage
คุณสมบัติ

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา :
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. สมัครและลงทะเบียนในวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

รายละเอียด

ทุนการศึกษาที่ได้รับ :

1. สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับชั้น ม.6 | ปวช. | กศน. ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
  รับส่วนลดค่าบำรุงการศึกษา 25,000 บาท โดยแบ่งการให้ทุนการศึกษาดังนี้

 
*หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด

 

 

UploadImage    

ขั้นตอนการสมัคร :
ยื่นแฟ้มผลงาน ภายในวันที่ 1 - 30 พ.ย. 64
(ที่บอกถึงผลงาน “มีความดี กิจกรรมดี หรือเรียนดี” ที่ต้องการนำเสนอ และเรียงความ 1 หน้ากระดาษ A4 ทำไมถึงเลือกเรียน ม.ศรีปทุม พร้อมระบุ คณะ/สาขา ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อ พร้อมทั้งอธิบายเหตุผล)

1. ยื่นด้วยตนเองที่ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2. ส่งแฟ้มผลงาน มาที่ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2410/2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
3.ยื่นแฟ้มผลงานผ่านพี่แนะแนว
4.ยื่นแฟ้มผลงานผ่านระบบ Me Portfolio ที่ คลิก

นัดหมายสัมภาษณ์ และประกาศผลให้ทราบทันที

ขั้นตอนการชำระเงินลงทะเบียน :
1. ชำระด้วยเงินสดหรือชำระเงินเต็มจำนวน
2. ชำระขั้นต่ำที่ 20,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
3.ชำระด้วยเงินกู้เรียนในกองทุน กยศ. หรือ กรอ. ต้องชำระทั้งสิ้น 10,000 บาท

เงื่อนไข

เงื่อนไขหลังการรับทุน :
1. ผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องรักษาเกรดเฉลี่ยผลการเรียนทุกภาคการศึกษาอยู่ที่ 2.75 ขึ้นไป
2. หากมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ต่ำกว่าระดับ 2.75 จะหมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคถัดไป
3. มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดี ความประพฤติที่ดี และปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
3. ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด้วยดีในการจัดกิจกรรมต่างๆ หรือในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมชื่อเสียงมหาวิทยาลัย

หลักฐานการสมัคร

เอกสารประกอบการสมัครเรียน :
1. สำเนาใบรับรองเกรดเฉลี่ยเทอมที่ 4 หรือ 5 (เทอมล่าสุด) จำนวน 2 ชุด
2. บัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
3. ทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป


ยื่นแฟ้มผลงาน :
(ผลงานบอกถึง “มีความดี กิจกรรมดี หรือเรียนดี” ที่ต้องการนำเสนอ และเรียงความ 1 หน้ากระดาษ A4 ทำไมถึงเลือกเรียน ม.ศรีปทุม พร้อมระบุ คณะ/สาขา ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อ พร้อมทั้งอธิบายเหตุผล)
1. ยื่นด้วยตนเองที่ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2. ยื่นแฟ้มผลงานผ่านพี่แนะแนว
3. ส่งแฟ้มผลงาน มาที่ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2410/2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
3. ทำและยื่นแฟ้มผลงานผ่านระบบ Me Portfolio ที่
คลิก