ข้อมูลการเลือกวิชาโท


UploadImage
 

DEKSPU อยากเรียนอะไรต้องได้เรียน!!

มาเพิ่มความ Cool ให้ทรานสคริปต์ กับวิชาโทนอกคณะ จะ DEK คณะไหน ก็เลือกให้เป๊ะ เรียนให้ปัง #ไม่พังแน่นอน
UploadImage

คณะเรา มีวิชาโทกี่หน่วยกิต

15 หน่วยกิต 27 หน่วยกิต ขึ้นไป
1. คณะศิลปศาสตร์ 1. คณะนิเทศศาสตร์
2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. คณะดิจิทัลมีเดีย
3. คณะบัญชี 3. คณะบริหารธุรกิจ
4. วิทยาลัยการบินและคมนาคม 4. คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
5. วิทยาลัยนานาชาติศรีปทุม 5. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
6. วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
- สาขาธุรกิจการบิน
- สาขาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ
 

หมายเหตุ :

1. ยกเว้นคณะนิติศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์  วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาการจัดการโรงแรมและไมซ์ / การจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์ ไม่มีการกำหนดวิชาโทในหลักสูตร
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่ กำหนดให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาเฉพาะอิสระ (นอกคณะ) ได้จำนวน 6 หน่วยกิต

UploadImage

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาโท หรือวิชาเฉพาะ (นอกคณะ) ที่เปิดสอนได้ 1 สาขา เพื่อเก็บ 15 หน่วยกิต

Ex.

Dek นิเทศศาสตร์ เลือกวิชาโทสาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม คณะดิจิทัลมีเดีย จะต้องเรียนทั้งหมด 5 รายวิชา จำนวน 15 หน่วยกิต
Dek ว.ท่องเที่ยว เลือกวิชาโทสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องเรียนวิชาเฉพาะรวม 1 กลุ่ม 5 รายวิชา จำนวน 15 หน่วยกิต 


UploadImage

คณะ/สาขา ที่มีวิชาโท/วิชาเฉพาะ จำนวน 27 หรือ 30 หน่วยกิต ขึ้นไป 


UploadImage
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อาจารย์ที่ปรึกษา 

สำนักงานวิชาการ  1503 1127 1128
และสำนักงานทะเบียน 02 558 6888 ต่อ 1025 1026