กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ./กรอ. มหาวิทยาลัยศรีปทุม


ระบบ e-studentloan สำหรับนักศึกษา กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา   boy,people,man,avatar,person,human ไอคอน

อยากกู้ กยศ. ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ?
 1. แบบคำขอกู้ยืมหน้าแรกในระบบ ดาวน์โหลด
 2. แบบคำขอกู้ยืมเงิน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว  ดาวน์โหลด
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ขอกู้ยืมเงิน
 4. สำเนาบัตรประชาชน ของผู้ขอกู้ยืมเงิน
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน ของบิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง หรือคู่สมรสของผู้ขอกู้ยืมเงิน
 6. สำเนาบัตรประชาชน ของบิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง หรือคู่สมรสของผู้ขอกู้ยืมเงิน
 7. หนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือน ของผู้รับรองรายได้ (กรณีมีรายได้ประจำ)
 8. หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขากู้ยืมเงิน + สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้รับรองรายได้ (กรณีไม่มีรายได้ประจำ) ดาวน์โหลด
 9. หนังสือรับรองสถานภาพครอบครัว ของผู้ขอกู้ยืมเงิน (กรณีบิดาและมารดา แยกทางกัน โดยไม่มีใบหย่าหรือไม่ได้จดทะเบียนสมรส) + สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้รับรองรายได้ ดาวน์โหลด
 10. แผนผังแสดงที่ตั้งของที่อยู่อาศัย พร้อมรูปถ่ายที่อยู่อาศัยของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
 11. ใบแสดงผลการศึกษา/สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา
***สำเนาเอกสาร ต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อทุกฉบับ***

ผู้รับรองรายได้?
 1. ข้าราชการ

ผู้ค้ำประกันได้บ้าง?
 1. บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
หากน้องๆ มีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาคาร 10 (อาคารโรงเย็น) ชั้น 6  ห้อง 602