คณะ/สาขาที่เปิดรับ ปีการศึกษา 2566


UploadImage


การชำระเงินลงทะเบียน
• ผู้กู้ลักษณะที่ 1 / ลักษณะที่ 2 / Human Capital ชำระเริ่มต้น 4,000 บาท ที่เหลือเป็นการกู้จากกองทุน
• ผู้ชำระเงินสด งวดแรกชำระ 15,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือภายใน 30 เมษายน 2566

   

คณะ / สาขาที่เปิดสอน

   
คณะ / สาขาวิชา ลักษณะการกู้ยืมฯ ผู้จบ ม.6/ปวช/กศน. ผู้จบ ปวส.
ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์ ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์ อาทิตย์*
  หลักสูตร 2 ปริญญา  
      การจัดการธุรกิจด้านการบินและการตลาดดิจิทัล ลักษณะที่ 2 + Human * UploadImage - - - -
      ธุรกิจระหว่างประเทศและการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ ลักษณะที่ 2 UploadImage - - - -
      ธุรกิจระหว่างประเทศและบริหารธุรกิจ ลักษณะที่ 2 UploadImage - - - -
      การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานและธุรกิจระหว่างประเทศ ลักษณะที่ 2 + Human * UploadImage - - - -
      การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานและการตลาดดิจิทัล ลักษณะที่ 2 + Human * UploadImage - - - -
 
คณะ / สาขาวิชา ลักษณะการกู้ยืมฯ ผู้จบ ม.6/ปวช/กศน. ผู้จบ ปวส.
ภาค ปกติ เสาร์- อาทิตย์ ภาค ปกติ เสาร์- อาทิตย์ อาทิตย์*
  คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
      สหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ลักษณะที่ 1 UploadImage - - - -
  วิทยาลัยการบินและคมนาคม  
      การจัดการความปลอดภัยการบิน ลักษณะที่ 2 + Human * UploadImage - - - -
  วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ  
      ธุรกิจการบิน ลักษณะที่ 2 + Human * UploadImage - - - -
      การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ ลักษณะที่ 2 + Human * UploadImage - - -
      การจัดการโรงแรมและไมซ์ ลักษณะที่ 1 UploadImage - UploadImage - -
      การจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์ ลักษณะที่ 1 UploadImage - UploadImage - -
  คณะศิลปศาสตร์  
      ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ ลักษณะที่ 2 UploadImage - - -
      ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ลักษณะที่ 2 UploadImage - - - -
     ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ ลักษณะที่ 2 UploadImage - - - -
  คณะนิเทศศาสตร์  
      การออกแบบสื่อสารออนไลน์ ลักษณะที่ 2 + Human * UploadImage - - - -
      สื่อสารการแสดง ลักษณะที่ 1 UploadImage - - - -
      ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ลักษณะที่ 2 + Human * UploadImage - - - -
  คณะบริหารธุรกิจ  
      การจัดการธุรกิจด้านการบิน ลักษณะที่ 2 + Human * UploadImage - - - -
      ธุรกิจระหว่างประเทศ ลักษณะที่ 2 UploadImage - - - -
      การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ ลักษณะที่ 1 UploadImage - - - UploadImage
      การตลาดดิจิทัล ลักษณะที่ 1 UploadImage - - - UploadImage
      บริหารธุรกิจ ลักษณะที่ 1 UploadImage - - - -
  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  
      การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ลักษณะที่ 2 + Human * UploadImage - - - UploadImage
  คณะบัญชี  
     การบัญชี ลักษณะที่ 2 UploadImage - UploadImage - UploadImage
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
     วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ ลักษณะที่ 2 + Human * UploadImage - - - -
     เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลักษณะที่ 1 UploadImage - UploadImage - UploadImage
     วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ลักษณะที่ 2 + Human * UploadImage - - - -
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
     สถาปัตยกรรม ลักษณะที่ 2 UploadImage - - - -
     การออกแบบภายใน ลักษณะที่ 3 UploadImage - - - -
  คณะดิจิทัลมีเดีย  
      ดิจิทัลอาร์ตส์ ลักษณะที่ 2 + Human * UploadImage - - -
     คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ ลักษณะที่ 2 + Human * UploadImage - - -
     การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม ลักษณะที่ 2 + Human * UploadImage - - - -
     การออกแบบกราฟิก ลักษณะที่ 2 + Human * UploadImage - UploadImage - -
  คณะนิติศาสตร์  
    นิติศาสตรบัณฑิต ลักษณะที่ 1 UploadImage UploadImage -
  Sripatum International College  
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(หลักสูตรนานาชาติ) B.B.M. Business Management ลักษณะที่ 1 UploadImage - - - -
    หลักสูตรธุรกิจการบิน B.B.A International Airline Business ลักษณะที่ 2 + Human * UploadImage - - - -
 
คณะ / สาขาวิชา ลักษณะการกู้ยืมฯ ผู้จบ ม.6/ปวช/กศน. ผู้จบ ปวส.
ในเวลาราชการ นอกเวลาราชการ ในเวลาราชการ นอกเวลาราชการ อาทิตย์*
  คณะวิศวกรรมศาสตร์  
     วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง/ระบบหุ่นยนต์และการควบคุมอัตโนมัติ) ลักษณะที่ 2 + Human * UploadImage UploadImage UploadImage -
     วิศวกรรมโยธา ลักษณะที่ 2 + Human * UploadImage UploadImage UploadImage -
     วิศวกรรมเครื่องกล ลักษณะที่ 2 + Human * UploadImage UploadImage UploadImage -
     วิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ลักษณะที่ 2 + Human * UploadImage - - -
     วิศวกรรมอุตสาหการ (กระบวนการผลิต / โลจิสติกส์) ลักษณะที่ 2 + Human * UploadImage - - -
     วิศวกรรมระบบราง (ทุนแลกเปลี่ยนเรียนที่จีน 1 ปี) ลักษณะที่ 2 + Human * UploadImage - UploadImage - -
     หลักสูตรวิศวกรรมโยธาทั้งหมดสามารถเรียนแผน 2 ปริญญากับ Griffith Universityได้   - - - - -
 
- คือ ไม่เปิดรับ   UploadImage  คือ เปิดรับ      คือ เปิดรับเฉพาะเทียบโอนเท่านั้น


1. ผู้จบ ปวส. หรือปริญญาตรี สามารถเทียบรายบุคคล หรือเทียบโอนปริญญาตรีใบที่ 2 ได้ สอบถามที่ศูนย์รับสมัคร โทร: 02 558 6888 ต่อ 2121-4
2. Human* คือสาขาที่ร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์
(Human Capital) ผู้กู้ยืม รับเงื่อนไขพิเศษ 2 ต่อ
เมื่อจบการศึกษา
ต่อที่ 1 ลดเงินต้น 30%
ต่อที่ 2 ลดดอกเบี้ย 0.5% ต่อปี (จากปกติ 1% ต่อปี)
3. กรณีเป็นนักศึกษากองทุนกู้ยืม คณะดิจิทัลมีเดีย คณะนิเทศศาสตร์(สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล) คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมไฟฟ้า) วิทยาลัยนานาชาติศรีปทุม คณะสหวิทยาการเทคโนโลยี และนวัตกรรม ชำระขั้นต่ำ 7,000 บาท
4. กรณีเป็นนักศึกษากองทุนกู้ยืม คณะสาขาอื่นๆ นอกจากที่กล่าวมาในข้อ 3 ชำระขั้นต่ำ 4,000 บาท
5. สาขาวิชาที่มีสิทธิ์กู้ยืมเป็นไปตาม ประกาศของกองทุนฯ
6. รายละเอียดเรื่องการกู้ยืม ให้ติดตามทางหน้าเพจ สำนักงานทุนการศึกษา สำนักงานทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม SPU