ระเบียบ/ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม blue warning exclamation mark,azul,advertenci ไอคอน  ระดับปริญญาตรี
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีปทุม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2556 New  
-ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการขอสอบชดเชย >>ไฟล์แนบ
-ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประเภทนักศึกษาและระยะเวลาการศึกษา >>ไฟล์แนบ


 blue warning exclamation mark,azul,advertenci ไอคอน  ระดับบัณฑิตศึกษา
-ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
>>ไฟล์แนบ


 blue warning exclamation mark,azul,advertenci ไอคอน  ทุกระดับการศึกษา
-ประกาศมหาวิทยาลัยฯ  เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาย้อนหลัง 
>>ไฟล์แนบ