ร่วมงานกับเรา


สนใจร่วมงาน สามารถสมัครได้ทาง Online

แบบฟอร์มใบสมัครงาน สำหรับอาจารย์
แบบฟอร์มใบสมัครงาน สำหรับเจ้าหน้าที่/พนักงาน
Application Form (English version)

ดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมกรอกรายละเอียดส่งมาที่ e-Mail: adisak.ja@spu.ac.th
หรือ สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ ชั้น 3 ห้อง 301 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-579-1111 ต่อ 1230


มหาวิทยาลัยศรีปทุมเปิดรับบุคลากร ดังนี้


1.  ตำแหน่ง อาจารย์  หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโรงแรม วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ จำนวน 1 อัตรา มีคุณสมบัติ  ดังนี้
1.    สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชาการโรงแรม /หรือในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.    มีภาวะความเป็นผู้นำ และความสามารถในการบริหารจัดการ
3.    มีความเข้าใจในด้านการโรงแรมเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  โดยมุ่งเน้น ความเข้าใจพื้นฐานทางด้านด้านการคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหา ได้อย่างดี
4.    มีประสบการณ์การสอน/การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ในงานบริหาร อย่างน้อย 1-2 ปี
5.    มีผลงานทางวิชาการตรงสาขาวิชาการโรงแรม
6.    มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ / หรือมีผลการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ TOEIC ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป

2.    ตำแหน่ง อาจารย์  สาขาวิชาการจัดการโรงแรม วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ จำนวน 2 อัตรา มีคุณสมบัติ  ดังนี้
1.    สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชาการโรงแรม /หรือในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.    มีความเข้าใจในด้านการโรงแรมเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  โดยมุ่งเน้น ความเข้าใจพื้นฐานทางด้านด้านการคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหา ได้อย่างดี
3.    มีประสบการณ์การสอน/การทำงานในสายงานการโรงแรม/อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อย่างน้อย 1-2 ปี
4.    มีผลงานทางวิชาการตรงสาขาวิชาการโรงแรม
5.    มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ / หรือมีผลการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ TOEIC ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป

3.    ตำแหน่ง อาจารย์  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ จำนวน 1 อัตรา มีคุณสมบัติ  ดังนี้
1.    สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชาธุรกิจการบินจากต่างประเทศ /หรือในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.    มีประสบการณ์การและความเชี่ยวชาญในเนื้อหาทางด้านการจัดการธุรกิจสายการบิน
3.    มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบิน หรือการสอนระดับอุดมศึกษานานาชาติ
4.    มีประสบการณ์การสอน/การทำงานในสายการบินที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยกว่า 1-2 ปี
5.    มีผลงานทางวิชาการตรงสาขาวิชาธุรกิจการบิน
6.    มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ / หรือมีผลการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ TOEIC ตั้งแต่ 650 คะแนนขึ้นไป

4.  ตำแหน่ง อาจารย์  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ จำนวน 1 อัตรา มีคุณสมบัติ  ดังนี้
1.    สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชาธุรกิจการบิน /หรือในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.    มีประสบการณ์การและความเชี่ยวชาญในเนื้อหาทางด้านการจัดการธุรกิจสายการบิน
3.    มีประสบการณ์การสอน/การทำงานในสายการบินที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยกว่า 1-2 ปี
4.    มีผลงานทางวิชาการตรงสาขาวิชาธุรกิจการบิน
5.    มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ / หรือมีผลการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ TOEIC ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป

5.  ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ จำนวน 1 อัตรา มีคุณสมบัติ  ดังนี้
1.    สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว /หรือในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.    มีความเข้าใจในด้านการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้น ความเข้าใจพื้นฐานทางด้านด้านการคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหา ได้อย่างดี
3.    มีประสบการณ์การสอน/การทำงานในสายงานด้านการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อย่างน้อย 1-2 ปี
4.    มีผลงานทางวิชาการตรงสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
5.    มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ / หรือมีผลการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ TOEIC ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป

6.  ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ จำนวน 4 อัตรา มีคุณสมบัติ  ดังนี้
1.    สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชาธุรกิจเรือสำราญ /หรือในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.    มีความเข้าใจในด้านการจัดการธุรกิจเรือสำราญ โดยมุ่งเน้น ความเข้าใจพื้นฐานทางด้านด้านการคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหา ได้อย่างดี
3.    มีประสบการณ์การสอน/การทำงานในสายงานด้านการจัดการธุรกิจเรือสำราญอย่างน้อย 1-2 ปี
4.    มีผลงานทางวิชาการตรงสาขาวิชาธุรกิจเรือสำราญ
5.    มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ / หรือมีผลการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ TOEIC ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป

7.  ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา มีคุณสมบัติ  ดังนี้
1.    สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชาการตลาด /บริหารธุรกิจ หรือในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.    มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในเนื้อหาทางด้านการสร้างแบรนด์ การตลาดดิจิทัล การใช้ Social Media การใช้ Online Marketing 
3.    มีความเข้าใจในด้านด้านการวิเคราะห์ การวิจัย การวางแผนกิจกรรมทางการตลาดทั้งระบบในเชิงบูรณาการ และการจัดการทางด้านนวัตกรรมการตลาด การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และมีความคิดสร้างสรรค์ อย่างเหมาะสม
4.    มีประสบการณ์การสอนด้านดำเนินธุรกิจบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์/การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยกว่า 1-2 ปี
6.  มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ / หรือมีผลการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ TOEIC ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป

8.  ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา มีคุณสมบัติ  ดังนี้
1.    สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชาการตลาด /บริหารธุรกิจ หรือในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.    มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในเนื้อหาทางด้านนำเข้าส่งออก การดำเนินธุรกิจและการลงทุนระหว่างประเทศ 
3.    มีความเข้าใจในด้านด้านการวิเคราะห์ การวิจัย การวางแผนกิจกรรมทางการตลาดทั้งระบบในเชิงบูรณาการ และการจัดการทางด้านนวัตกรรมการตลาด การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และมีความคิดสร้างสรรค์ อย่างเหมาะสม
4.    มีประสบการณ์การสอนด้านดำเนินธุรกิจด้านการลงทุน การนำเข้าส่งออก ระหว่างประเทศ /การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยกว่า 1-2 ปี
5.    มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ / หรือมีผลการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ TOEIC ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป

9.  ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา มีคุณสมบัติ  ดังนี้
1.    สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชาการตลาด /การจัดการธุรกิจดิจิทัล /บริหารธุรกิจ หรือในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.    มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในเนื้อหาด้านการใช้สื่อดิจิทัล การตลาดดิจิทัล การใช้ Social Media การใช้ Online Marketing เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล E-Commerce, E-Business, Mobile Business, Social Commerce และสามารถใช้เครื่องมือ Analytic Tools ในบริหารวางแผนกระบวนการธุรกิจดิจิทัล
3.    มีประสบการณ์การสอนในด้านดำเนินธุรกิจดิจิทัล การพัฒนาธุรกิจวางแผนสื่อการตลาดออนไลน์ /การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยกว่า 1-2 ปี
4.    มีผลงานทางวิชาการตรงสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
5.    มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ / หรือมีผลการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ TOEIC ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป
6.    หากมี Certificated Google, Facebook, Amazon จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

10.  ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 2 อัตรา มีคุณสมบัติ  ดังนี้
1.    สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชาธุรกิจการบิน /หรือในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.    มีประสบการณ์การและความเชี่ยวชาญในเนื้อหาทางด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศ การจัดการธุรกิจสายการบิน 
3.    มีประสบการณ์การสอนทางด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศ /การทำงานในสายการบินที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยกว่า 1-2 ปี
4.    มีผลงานทางวิชาการตรงสาขาวิชาธุรกิจการบิน
5.    มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ / หรือมีผลการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ TOEIC ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป

11.  ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์ คณะดิจิทัลมีเดีย จำนวน 3 อัตรา มีคุณสมบัติ  ดังนี้
1.    สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชา Digital Arts  /หรือในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.    มีประสบการณ์การและความเชี่ยวชาญในเนื้อหาทางด้าน Fine Arts และ Digital Arts เป็นอย่างดี
3.    มีประสบการณ์การสอนทางด้าน Computer Arts และ Visual Effects  /การทำงานในงาน Digital Arts ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยกว่า 1-2 ปี
4.    มีผลงานทางวิชาการตรงสาขาวิชา Digital Arts
5.    มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ / หรือมีผลการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ TOEIC ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป

12.  ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม คณะดิจิทัลมีเดีย จำนวน 2 อัตรา มีคุณสมบัติ  ดังนี้
1.    สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม /หรือในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.    มีประสบการณ์การและความเชี่ยวชาญในเนื้อหาทางด้าน Computer Science / Game / IT / Programmer เป็นอย่างดี
3.    มีประสบการณ์การสอนทางด้าน Interactive and Game Design  /การทำงานในงาน Digital Media ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยกว่า 1-2 ปี
4.    มีผลงานทางวิชาการตรงสาขาวิชา Interactive and Game Design
5.    มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ / หรือมีผลการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ TOEIC ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป

13.  ตำแหน่ง อาจารย์  สาขาวิชาการออกแบบภายใน  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา มีคุณสมบัติ  ดังนี้
1.    สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ /หรือในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.    มีประสบการณ์การและความเชี่ยวชาญในเนื้อหาทางด้านออกแบบตกแต่งภายในและมัณฑนศิลป์ เป็นอย่างดี
3.    มีความเข้าใจในด้านการออกแบบภายใน และมีความคิดสร้างสรรค์  โดยมุ่งเน้นความเข้าใจพื้นฐานทางด้านศิลปะการออกแบบ.
4.    มีประสบการณ์การสอนทางด้าน ออกแบบตกแต่งภายในและมัณฑนศิลป์ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยกว่า 1-2 ปี
5.    มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ / หรือมีผลการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ TOEIC ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป

14.  ตำแหน่ง อาจารย์  สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์  จำนวน 1 อัตรา มีคุณสมบัติ  ดังนี้
1.    สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชาภาพยนตร์  /หรือในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.    มีประสบการณ์การและความเชี่ยวชาญในเนื้อหาทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกและการผลิตภาพยนต์และสื่อดิจิทัล เป็นอย่างดี
3.    มีความเข้าใจในด้านการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิก /การใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ การผลิตภาพยนต์และสื่อดิจิทัล /ฟิลม์ / การตัดต่อ ภาพยนตร์ ได้เป็นอย่างดี
4.    มีประสบการณ์การสอนทางด้าน คอมพิวเตอร์กราฟิกและการผลิตภาพยนต์และสื่อดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยกว่า 1-2 ปี
5.    มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ / หรือมีผลการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ TOEIC ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป

15.  ตำแหน่ง อาจารย์  สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์  จำนวน 1 อัตรา มีคุณสมบัติ  ดังนี้
1.    สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ /หรือในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.    มีประสบการณ์การและความเชี่ยวชาญในเนื้อหาทางด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เป็นอย่างดี
3.    มีความเข้าใจในด้านการ แพร่ภาพและการกระจายเสียง / การใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ รายการทั้งวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์/ การเขียนบทพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
4.    ประสบการณ์การสอนทางด้าน วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยกว่า 1-2 ปี
5.    มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ / หรือมีผลการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ TOEIC ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป

16.  ตำแหน่ง อาจารย์  สาขาวิชาศิลปการแสดง คณะนิเทศศาสตร์  จำนวน 1 อัตรา มีคุณสมบัติ  ดังนี้
1.    สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชาศิลปการแสดง สาขาวิชาการออกแบบเพื่อการแสดง /หรือในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.    มีประสบการณ์การและความเชี่ยวชาญในเนื้อหาทางด้านศิลปการแสดง /การออกแบบเพื่อการแสดง เป็นอย่างดี
3.    มีความเข้าใจในด้านการออกแบบเพื่อการแสดง / การใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ สำหรับการแสดงได้เป็นอย่างดี
4.    มีประสบการณ์การสอนทางด้านศิลปการแสดง /การออกแบบเพื่อการแสดง ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยกว่า 1-2 ปี
5.    มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ / หรือมีผลการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ TOEIC ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป


รายละเอียดของงานที่รับผิดชอบ ในตำแหน่ง 1 
1. บริหารจัดการงานของสาขาวิชา ให้เป็นไปตามนโยบาย และเป้าหมายของวิทยาลัยฯ และมหาวิทยาลัยฯ ตามลำดับ
2. ปฏิบัติงานสอน จัดบทเรียน เตรียมบทเรียน และทำการประเมินการเรียนการสอน
3. มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบงานด้านวิชาการ สนับสนุนด้านการเรียนการสอนของนักศึกษา จัดทำประเมินการเรียนการสอน ส่งเกรดนักศึกษา
4. ดูแลงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
5. เป็นอาจารย์ ที่ปรึกษาฯ ดูแลโครงการ/กิจกรรม/สหกิจศึกษา หรือรับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
6. ผลิตผลงานทางด้านวิชาการ

รายละเอียดของงานที่รับผิดชอบ ในตำแหน่ง 2 - 11
1. ปฏิบัติงานสอน จัดบทเรียน เตรียมบทเรียน และทำการประเมินการเรียนการสอน
2. มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบงานด้านวิชาการ สนับสนุนด้านการเรียนการสอนของนักศึกษา จัดทำประเมินการเรียนการสอน ส่งเกรดนักศึกษา
3. ดูแลงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
4. เป็นอาจารย์ ที่ปรึกษาฯ ดูแลโครงการ/กิจกรรม/สหกิจศึกษา หรือรับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
5. ผลิตผลงานทางด้านวิชาการ

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

17.  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ สังกัด สำนักงานวิชาการและสำนักงานทะเบียน กลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา  จำนวน 3 อัตรา มีคุณสมบัติ  ดังนี้
1.    เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 22 – 35 ปี
2.    สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.    มีความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ การแก้ปัญหา และมีทักษะด้านการสื่อสาร มีใจรักงานบริการ ได้เป็นอย่างดี
4.    ความสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel,  Microsoft Word, Microsoft Powerpoint หรือเครื่องมืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
5.    สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีความรับผิดชอบ ทำงานให้เสร็จตรงตามเวลา
6.    มีประสบการณ์การทำงานในสายงานวิชาการ/สายงานทะเบียนที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ปี

รายละเอียดของงานที่รับผิดชอบ 
1.    มีหน้าที่รับผิดชอบงานทางด้านเอกสารทั้งหมด 
2.    มีความสามารถในการแก้ปัญหาความล่าช้าในการรายงานข้อมูล 
3.    มีความสามารถในการควบคุมการทำงานเป็นทีม ที่มีประสิทธิภาพ และรัดกุมยิ่งขึ้น

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

18.  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่  Copy Writer & Creative  สังกัด  ศูนย์มีเดีย กลุ่มงานบริการเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา มีคุณสมบัติ  ดังนี้
1.    เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 22 – 35 ปี
2.    สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์, นิเทศศาสตร์, อักษรศาสตร์, ครุศาสตร์ หรือในสาขาอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง
3.    มีความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ การแก้ปัญหา และ เขียนบทความ และมีทักษะด้านการสื่อสาร คือ สามารถเล่าเรื่องให้น่าสนใจ 
ได้อย่างดี
4.    มีความสามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop, Adobe illustrator และ Adobe Flash หรือเครื่องมืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
5.    มีความสามารถทำงานเป็นทีมได้ มีความรับผิดชอบ ทำงานให้เสร็จตรงตามเวลา
6.    มีประสบการณ์การทำงานในสายงาน Copy Writer & Creative ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1-2 ปี

รายละเอียดของงานที่รับผิดชอบ 
1.    มีหน้าที่รับผิดชอบงานทางด้านการสร้างสรรค์ การเขียนบทความ เพื่อใช้ในการผลิตผลงานด้านสร้างสรรค์/ งาน Present /          งาน Video /งานกราฟฟิก 
2.    มีความสามารถในการตัดต่อ Video  เพื่อใช้ในการผลิตผลงาน และเป็นผู้ดูแลการทำงานในขั้นตอนการตัดต่อทั้งภายในหน่วยงาน 
     และภายนอกหน่วยงาน

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

19.  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ  สังกัด  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จำนวน 1 อัตรา มีคุณสมบัติ  ดังนี้
1.    เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 22 – 35 ปี
2.    สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ / สาขาวิชาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน หรือในสาขาอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง
3.    มีความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ การแก้ปัญหา และมีทักษะด้านการสื่อสาร มีใจรักงานบริการ ได้เป็นอย่างดี
4.    มีความสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel,  Microsoft Word, Microsoft Powerpoint หรือเครื่องมืออื่นๆที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
5.    สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีความรับผิดชอบ ทำงานให้เสร็จตรงตามเวลา
6.    ประสบการณ์การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ปี

รายละเอียดของงานที่รับผิดชอบ 
1.    มีหน้าที่รับผิดชอบงานทางด้านเอกสารทั้งหมด
2.    มีความสามารถในการแก้ปัญหาความล่าช้าในการรายงานข้อมูล
3.    มีความสามารถในการควบคุมการทำงานเป็นทีม ที่มีประสิทธิภาพ และรัดกุมยิ่งขึ้น

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

20.  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ บัญชี สังกัด สำนักงานการคลัง กลุ่มงานการคลัง จำนวน 2 อัตรา มีคุณสมบัติ  ดังนี้
1.    เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 22 – 35 ปี
2.    สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชีโดยตรง หรือในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.    มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คำนวณ ระบบบัญชีการเงิน (financial accounting system) และ ระบบบัญชีบริหาร 
     (managerial accounting system) ได้
4.    มีความสามารถในการตรวจสอบรายรับรายจ่าย / บัญชีค่าใช้จ่าย / ใบเรียกเก็บเงิน / จัดทำรายการทางการเงินประจำเดือน 
(งบทดลอง และรายละเอียดอื่นๆ) / จัดทำรายงานสรุปภาษี - ออกใบกำกับภาษี / จัดทำกรอบงบประมาณ / หรือรายละเอียดต่างๆ
5.    มีสามารถทำงานเป็นทีมได้ มีความรับผิดชอบ ทำงานให้เสร็จตรงตามเวลา
6.    มีประสบการณ์การทำงานในสายงานบัญชี อย่างน้อย 1 ปี

รายละเอียดของงานที่รับผิดชอบ 
1.    มีหน้าที่รับผิดชอบงานทางด้านการบัญชี งานการเงินรับ งานการเงินจ่ายทั้งหมด 
2.    มีความสามารถในการแก้ปัญหาความล่าช้าในการรายงานข้อมูล 
3.    มีความสามารถในการควบคุมการทำงานเป็นทีม ที่มีประสิทธิภาพ และรัดกุมยิ่งขึ้น

……………………………………………………………………………………………………………………………………..


21.  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ งานแนะแนว สังกัด สำนักงานรับสมัคร กลุ่มงานกิจการสัมพันธ์  จำนวน 10  อัตรา มีคุณสมบัติ  ดังนี้
1.    เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 22 – 35 ปี
2.    สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.    มีความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ การแก้ปัญหา และมีทักษะด้านการสื่อสาร มีใจรักงานบริการ ได้เป็นอย่างดี
4.    มีความมั่นใจ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีบุคลิกภาพดี กล้าพูด กล้าแสดงออก
5.    สามารถใช้เครื่องมือสื่อสารผ่านSocial ได้เป็นอย่างดี
6.    ความสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel,  Microsoft Word, Microsoft Powerpoint หรือเครื่องมืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
7.    มีความสามารถทำงานเป็นทีมได้ มีความรับผิดชอบ ทำงานให้เสร็จตรงตามเวลา
8.    มีประสบการณ์การทำงานในสายงานขาย/การตลาด ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ปี
9.    มีประสบการณ์ ด้านงานขาย,การตลาดจะพิจารณาเป็นพิเศษ 

รายละเอียดของงานที่รับผิดชอบ 
1.    มีหน้าที่รับผิดชอบงานทางด้านแนะแนวทั้งหมด
2.    มีความสามารถในการแก้ปัญหาความล่าช้าในงานแนะแนวการศึกษา/การรายงานข้อมูล
3.    มีความสามารถในการควบคุมการทำงานเป็นทีม ที่มีประสิทธิภาพ และรัดกุมยิ่งขึ้น

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

22.  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ สังกัด สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา มีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
1.    เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 22 – 35 ปี
2.    สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท ด้านสถิติ /สถิติประยุกต์ หรือในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.    มีความสามารถในการควบคุม ตรวจสอบ การสํารวจ จัดทํา รวบรวมตรวจสอบขอมูลสถิติ เพื่อเปนฐานขอมูล หรือขอมูล   สนับสนุนในการจัดทําเอกสารทางวิชาการตาง ๆ
4.    ถ้ามีประสบการณ์ทำงานด้านการจัดทำข้อมูลสถิติจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของงานที่รับผิดชอบ คือ  รับผิดชอบงานการจัดทำสถิติวิเคราะห์ข้อมูล จัดเรียนข้อมูล แปรผล วิเคราะห์เชิงปริมาณ
เชิงสถิติทั้งหมด 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

สำหรับเจ้าหน้าที่

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ Graphic Design  สำนักงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานกิจการสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา มีคุณสมบัติ  ดังนี้

1. เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 22 – 35 ปี
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์, กราฟิกดีไซน์ โดยตรง /หรือในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีความสามารถวาด/ ออกแบบ/ ดราฟ และสร้างสรรค์คาแรคเตอร์ในสไตล์ต่างๆ วาดและดราฟ Background ได้
4. มีความสามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop, Adobe illustrator และ Adobe Flash หรือเครื่องมืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
5. มีความรู้ทางด้านองค์ประกอบสี แสงเงา  มีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ การคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหา ได้อย่างดี
6. สามารถทำงานเป็นทีมได้  มีความรับผิดชอบ ทำงานให้เสร็จตรงตามเวลา
7. มีประสบการณ์การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1-2 ปี

รายละเอียดของงานที่รับผิดชอบ

1. มีหน้าที่รับผิดชอบงานทางด้านการสร้างสรรค์ ออกแบบคาแรคเตอร์ในสไตล์ต่างๆ  การดราฟ Background 
2. มีความสามารถในการออกแบบ กราฟิก เพื่อใช้ในการผลิตผลงานด้านสร้างสรรค์/งาน Present /งาน Video  และเป็นผู้ดูแลการทำงานในขั้นตอนการตัดต่อ ทั้งภายในหน่วยงาน และภายนอกหน่วยงาน

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. ตำแหน่ง  Copy Writer & Creative ศูนย์มีเดีย กลุ่มงานบริการเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา มีคุณสมบัติ  ดังนี้

1. เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 22 – 35 ปี
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์, นิเทศศาสตร์, อักษรศาสตร์, ครุศาสตร์ หรือในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีความสามารถในการค้นคว้า, วิเคราะห์ และ เขียนบทความ และมีทักษะด้านการสื่อสาร คือ สามารถเล่าเรื่องให้น่าสนใจ
4. มีความคิดสร้างสรรค์ การคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหา ได้อย่างดี
5. มีความสามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop, Adobe illustrator และ Adobe Flash หรือเครื่องมืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
6. สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีความรับผิดชอบ ทำงานให้เสร็จตรงตามเวลา
7. มีประสบการณ์การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1-2 ปี

รายละเอียดของงานที่รับผิดชอบ 

1. มีหน้าที่รับผิดชอบงานทางด้านการสร้างสรรค์ การเขียนบทความ เพื่อใช้ในการผลิตผลงานด้านสร้างสรรค์/งาน Present /งาน Video /งานกราฟฟิก 
2. มีความสามารถในการตัดต่อ Video  เพื่อใช้ในการผลิตผลงาน และเป็นผู้ดูแลการทำงานในขั้นตอนการตัดต่อ ทั้งภายในหน่วยงาน และภายนอกหน่วยงาน

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ บัญชี สังกัด สำนักงานการคลัง กลุ่มงานการคลัง จำนวน 3 อัตรา มีคุณสมบัติ  ดังนี้

1. เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 22 – 35 ปี
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการเงิน  โดยตรง หรือในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คำนวณ ระบบบัญชีการเงิน (financial accounting system) และ ระบบบัญชีบริหาร (managerial accounting system) ได้
4. มีความสามารถในการตรวจสอบรายรับรายจ่าย / บัญชีค่าใช้จ่าย / ใบเรียกเก็บเงิน / จัดทำรายการทางการเงินประจำเดือน (งบทดลอง และรายละเอียดอื่นๆ) / จัดทำรายงานสรุปภาษี - ออกใบกำกับภาษี / จัดทำกรอบงบประมาณ / หรือรายละเอียดต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามกำหนดเวลา Time Line ที่กำหนดไว้
5. มีประสบการณ์การทำงานในสายงานบัญชี อย่างน้อย 1 ปี

รายละเอียดของงานที่รับผิดชอบ 

1. มีหน้าที่รับผิดชอบงานทางด้านการบัญชี งานการเงินรับ งานการเงินจ่ายทั้งหมด 
2. มีความสามารถในการแก้ปัญหาความล่าช้าในการรายงานข้อมูล 
3. มีความสามารถในการควบคุมการทำงานเป็นทีม ที่มีประสิทธิภาพ และรัดกุมยิ่งขึ้น

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่  สังกัดสำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา มีคุณสมบัติ  ดังนี้

1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท ด้านสถิติ /สถิติประยุกต์ หรือในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีความสามารถในการควบคุม ตรวจสอบ การสํารวจ จัดทํา รวบรวมตรวจสอบขอมูลสถิติ เพื่อเปนฐานขอมูล หรือขอมูล สนับสนุนในการจัดทําเอกสารทางวิชาการตางๆ
4. ถ้ามีประสบการณ์ทำงานด้านการจัดทำข้อมูลสถิติจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของงานที่รับผิดชอบ

รับผิดชอบงานการจัดทำสถิติวิเคราะห์ข้อมูล จัดเรียนข้อมูล แปรผล วิเคราะห์เชิงปริมาณ เชิงสถิติทั้งหมด 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

5. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ สังกัด วิทยาลัยนานาชาติ จำนวน 1 อัตรา มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท ด้านสาขาวิชาภาษาอังกฤษ/ภาษาอังกฤษธุรกิจ หรือในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ (ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน) ได้เป็นอย่างดี 
     *หากมีผลการทดสอบ TOEIC จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ *
4. มีความสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel,  Microsoft Word, Microsoft Powerpoint หรือเครื่องมืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
5. มีความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ การแก้ปัญหา และมีทักษะด้านการสื่อสาร มีใจรักงานบริการ ทำงานเป็นทีม ได้เป็นอย่างดี
6. มีประสบการณ์การทำงานในสายงานด้านภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ปี

รายละเอียดของงานที่รับผิดชอบ 

1. มีหน้าที่รับผิดชอบงานทางด้านเอกสารทั้งหมด 
2. มีความสามารถในการแก้ปัญหาความล่าช้าในการรายงานข้อมูล 
3. มีความสามารถในการควบคุมการทำงานเป็นทีม ที่มีประสิทธิภาพ และรัดกุมยิ่งขึ้น

………………………………………………………………………………………………………………………

6. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ การเงิน สังกัด สำนักงานการคลัง กลุ่มงานการคลัง จำนวน 2 อัตรา มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการเงินโดยตรง หรือในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คำนวณ ระบบบัญชีการเงิน (financial accounting system) และ ระบบบัญชีบริหาร (managerial accounting system) ได้
4. มีความสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel,  Microsoft Word, Microsoft Powerpoint หรือเครื่องมืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
5. มีความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ การแก้ปัญหา และมีทักษะด้านการสื่อสาร มีใจรักงานบริการ ทำงานเป็นทีม ได้เป็นอย่างดี
6. มีประสบการณ์การทำงานในสายงานการเงิน อย่างน้อย 1 ปี

รายละเอียดของงานที่รับผิดชอบ 

1. มีหน้าที่รับผิดชอบงานทางด้านงานการเงินรับ/งานการเงินจ่าย ทั้งหมด
2. มีความสามารถในการแก้ปัญหาความล่าช้าในการรายงานข้อมูล 
3. มีความสามารถในการควบคุมการทำงานเป็นทีม ที่มีประสิทธิภาพ และรัดกุมยิ่งขึ้น

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

7. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ Online Marketing/SEO  2 ตำแหน่ง

Job: ทำ Content แนะนำหลักสูตร ลง Social Media Facebook Twitter Youtube หรือสื่อออนไลน์ประเภทอื่นๆ ที่มีผลต่อการต่อการติดอันดับของ Search Engine มาใช้งาน เพื่อผลลัพธ์ของอันดับบน google เตรียมเนื้อหา  ทำ conternt ส่งต่อแรงบันดาลใจ ฯลฯ ออกแบบสื่อ Multimedia  Banner ต่างๆ คิดแคมเปญงาน กิจกรรมทางการตลาด ทำ SEO On-Page links  วิเคราะห์ข้อมูล ทางการตลาดออนไลน์

ทักษะและความสามารถพิเศษอื่นๆ 
ถ่ายภาพ พร้อมตกแต่งภาพได้
มีความสามารถในการใช้โปรแกรม 
Adobe Illustrator 
Adobe photoshop 
Adobe Premiere Pro 
มีความรับผดิ ชอบสูงและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
เงินเดือน: แล้วแต่ประสบการณ์

คุณสมบัติ
ทุกเพศ
อายุ 22-35 ปี
วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาตรี  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาทางนิเทศศาสตร์ ด้านการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ การตลาด การตลาดออนไลน์
 
ติดต่อสมัครงานโดยตรงได้ที่
e-mail: suwat.pu@spu.ac.th


8. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ Web Master มหาวิทยาลัยศรีปทุม 1 ตำแหน่ง

Job:   1. ดูแลบริการการจัดการ server และ eb site ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม 
         2. ดูแลพัฒนาระบบ SEO/SEM Development ได้
         3. ปรับปรุงตรวจสอบ และแก้ปัญหาเชิงเทคนิคที่เกิดขึ้นกับ Web site ได้

คุณสมบัติ
ทุกเพศ
อายุ 25-35 ปี
วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาตรี สาขาวิทยาศษสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้ด้าน - php,jquery,bootstrap,photoshop, illustrator,dreamweaver,css ฯลฯ
มีความรู้ทางด้าน SEO
มีประสบการณ์ในสายงานไม่น้อย กว่า 2 ปี
 
ติดต่อสมัครงานโดยตรงได้ที่
e-mail: suwat.pu@spu.ac.th

……………………………………………………………………………………………………………………………………..


Job Post: Sripatum International College

1.    Position: Full time lecturer
Qualifications
-    28 years old or above
-    Thai or other nationalities   
-    Master Degree or higher in Hospitality, Business Administration, Marketing, Finance, Information Technology or other related fields
-    1 – 3 years of teaching experience at University level
-    Excellent communication in English, Thai is a plus 
-    Good interpersonal skill
-    Able to work either as a team or individual, and work well under pressure 
Responsibilities:
-    Coordinate and teaching undergraduate courses 
-    Develop curriculum, preparing teaching materials, assessments, and exams 
-    Supervise students both academic & activities
-    Contribute to the development of student success and retention 
-    Perform other duties as assigned by the University

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

2.    Position: English Teacher
Qualifications

-    25 years old or over 
-    Thai or other nationalities, *native English speakers (preferably)  
-    Master Degree in English or in TEFL, TESL or TESOL or other related fields if not a native English speaker
-    Bachelor Degree plus any of TEFL, TESL or TESOL certificate if a native English speaker
-    Excellent English competency, Thai is a plus.
-    1 – 3 years of teaching experience at University level
-    Committed, enthusiastic and result oriented in language development
-    Good interpersonal skill
-    Able to work either as a team or individual, and work well under pressure 
Responsibilities:
-    Coordinate and teaching undergraduate courses 
-    Develop curriculum, preparing teaching materials, assessments, and exams 
-    Supervise students both academic & activities
-    Contribute to the development of student success and retention 
-    Perform other duties as assigned by the University

Applicants please send a cover letter, CV, and copies of Education document to intl@spu.ac.th  

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. The Lecturer Teaching English (Native Speaker) at School of Business Administration 1 position

As the following features.

1. Male / Female not over than 45 years old. ( Native Speaker)
2. Master / Doctorate Department of English /business administration or in other fields.
3. Ability to use English or  TOEIC test result of 550 points.
4. Have experience in teaching at least 1 year.
5. Good human relations And love to teach.

Details of the job responsibilities.

1. Is teaching English to undergraduate students In the Faculty of Business Administration

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. The Lecturer Teaching Chinese (Native Speaker) at School of Business Administration 1 position

As the following features.

1. Male / Female not over than 45 years old. ( Native Speaker Can communicate in Thai)
2. Master / Doctorate Department of Chinese /business administration or in other fields.
3. Ability to use English or  TOEIC test result of 550 points.
4. Ability to use Chinese with Certificate.
5. Have experience in teaching at least 1 year and knowledge about The Chinese trade sources.
6. Good human relations And love to teach.

Details of the job responsibilities.

1. Is teaching chinese to undergraduate students In the Faculty of Business Administration

……………………………………………………………………………………………………………………………………..