ร่วมงานกับเรา


 
 

สมัครงานอาจารย์

1. ตำแหน่ง อาจารย์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโรงแรม วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ จำนวน 1 อัตรา มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชาการโรงแรม /หรือในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีภาวะความเป็นผู้นำ และความสามารถในการบริหารจัดการ
3. มีความเข้าใจในด้านการโรงแรมเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้น ความเข้าใจพื้นฐานทางด้านด้านการคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหา ได้อย่างดี
4. มีประสบการณ์การสอน/การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ในงานบริหาร อย่างน้อย 1-2 ปี
5. มีผลงานทางวิชาการตรงสาขาวิชาการโรงแรม
6. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ / หรือมีผลการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ TOEIC ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป

2. ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ จำนวน 2 อัตรา มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชาการโรงแรม /หรือในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีความเข้าใจในด้านการโรงแรมเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้น ความเข้าใจพื้นฐานทางด้านด้านการคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหา ได้อย่างดี
3. มีประสบการณ์การสอน/การทำงานในสายงานการโรงแรม/อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อย่างน้อย 1-2 ปี
4. มีผลงานทางวิชาการตรงสาขาวิชาการโรงแรม
5. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ / หรือมีผลการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ TOEIC ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป

3. ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ จำนวน 1 อัตรา มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชาธุรกิจการบินจากต่างประเทศ /หรือในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์การและความเชี่ยวชาญในเนื้อหาทางด้านการจัดการธุรกิจสายการบิน
3. มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบิน หรือการสอนระดับอุดมศึกษานานาชาติ
4. มีประสบการณ์การสอน/การทำงานในสายการบินที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยกว่า 1-2 ปี
5. มีผลงานทางวิชาการตรงสาขาวิชาธุรกิจการบิน
6. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ / หรือมีผลการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ TOEIC ตั้งแต่ 650 คะแนนขึ้นไป

4. ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ จำนวน 1 อัตรา มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชาธุรกิจการบิน /หรือในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์การและความเชี่ยวชาญในเนื้อหาทางด้านการจัดการธุรกิจสายการบิน
3. มีประสบการณ์การสอน/การทำงานในสายการบินที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยกว่า 1-2 ปี
4. มีผลงานทางวิชาการตรงสาขาวิชาธุรกิจการบิน
5. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ / หรือมีผลการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ TOEIC ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป

6. ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ จำนวน 4 อัตรา มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชาธุรกิจเรือสำราญ /หรือในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีความเข้าใจในด้านการจัดการธุรกิจเรือสำราญ โดยมุ่งเน้น ความเข้าใจพื้นฐานทางด้านด้านการคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหา ได้อย่างดี
3. มีประสบการณ์การสอน/การทำงานในสายงานด้านการจัดการธุรกิจเรือสำราญอย่างน้อย 1-2 ปี
4. มีผลงานทางวิชาการตรงสาขาวิชาธุรกิจเรือสำราญ
5. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ / หรือมีผลการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ TOEIC ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป

7. ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชาการตลาด /บริหารธุรกิจ หรือในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในเนื้อหาทางด้านการสร้างแบรนด์ การตลาดดิจิทัล การใช้ Social Media การใช้ Online Marketing 
3. มีความเข้าใจในด้านด้านการวิเคราะห์ การวิจัย การวางแผนกิจกรรมทางการตลาดทั้งระบบในเชิงบูรณาการ และการจัดการทางด้านนวัตกรรมการตลาด การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และมีความคิดสร้างสรรค์ อย่างเหมาะสม
4. มีประสบการณ์การสอนด้านดำเนินธุรกิจบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์/การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยกว่า 1-2 ปี
6. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ / หรือมีผลการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ TOEIC ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป

9. ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชาการตลาด /การจัดการธุรกิจดิจิทัล /บริหารธุรกิจ หรือในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในเนื้อหาด้านการใช้สื่อดิจิทัล การตลาดดิจิทัล การใช้ Social Media การใช้ Online Marketing เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล E-Commerce, E-Business, Mobile Business, Social Commerce และสามารถใช้เครื่องมือ Analytic Tools ในบริหารวางแผนกระบวนการธุรกิจดิจิทัล
3. มีประสบการณ์การสอนในด้านดำเนินธุรกิจดิจิทัล การพัฒนาธุรกิจวางแผนสื่อการตลาดออนไลน์ /การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยกว่า 1-2 ปี
4. มีผลงานทางวิชาการตรงสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
5. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ / หรือมีผลการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ TOEIC ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป
6. หากมี Certificated Google, Facebook, Amazon จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

10. ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 2 อัตรา มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชาธุรกิจการบิน /หรือในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์การและความเชี่ยวชาญในเนื้อหาทางด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศ การจัดการธุรกิจสายการบิน 
3. มีประสบการณ์การสอนทางด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศ /การทำงานในสายการบินที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยกว่า 1-2 ปี
4. มีผลงานทางวิชาการตรงสาขาวิชาธุรกิจการบิน
5. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ / หรือมีผลการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ TOEIC ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป

11. ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์ คณะดิจิทัลมีเดีย จำนวน 1 อัตรา มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชา Digital Arts /หรือในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์การและความเชี่ยวชาญในเนื้อหาทางด้าน Fine Arts และ Digital Arts เป็นอย่างดี
3. มีประสบการณ์การสอนทางด้าน Computer Arts และ Visual Effects /การทำงานในงาน Digital Arts ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยกว่า 1-2 ปี
4. มีผลงานทางวิชาการตรงสาขาวิชา Digital Arts
5. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ / หรือมีผลการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ TOEIC ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป

13. ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการออกแบบภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ /หรือในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์การและความเชี่ยวชาญในเนื้อหาทางด้านออกแบบตกแต่งภายในและมัณฑนศิลป์ เป็นอย่างดี
3. มีความเข้าใจในด้านการออกแบบภายใน และมีความคิดสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นความเข้าใจพื้นฐานทางด้านศิลปะการออกแบบ.
4. มีประสบการณ์การสอนทางด้าน ออกแบบตกแต่งภายในและมัณฑนศิลป์ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยกว่า 1-2 ปี
5. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ / หรือมีผลการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ TOEIC ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป

15. ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ /หรือในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์การและความเชี่ยวชาญในเนื้อหาทางด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เป็นอย่างดี
3. มีความเข้าใจในด้านการ แพร่ภาพและการกระจายเสียง / การใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ รายการทั้งวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์/ การเขียนบทพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
4. ประสบการณ์การสอนทางด้าน วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยกว่า 1-2 ปี
5. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ / หรือมีผลการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ TOEIC ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป

16. ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาศิลปการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชาศิลปการแสดง สาขาวิชาการออกแบบเพื่อการแสดง /หรือในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์การและความเชี่ยวชาญในเนื้อหาทางด้านศิลปการแสดง /การออกแบบเพื่อการแสดง เป็นอย่างดี
3. มีความเข้าใจในด้านการออกแบบเพื่อการแสดง / การใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ สำหรับการแสดงได้เป็นอย่างดี
4. มีประสบการณ์การสอนทางด้านศิลปการแสดง /การออกแบบเพื่อการแสดง ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยกว่า 1-2 ปี
5. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ / หรือมีผลการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ TOEIC ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป

17. ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ จำนวน 2 อัตรา มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชา Hospitality & Tourism Management / Hotel Management /หรือในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
2. มีประสบการณ์การและความเชี่ยวชาญในเนื้อหาในสายงานการโรงแรม / อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป็นอย่างดี
3. มีประสบการณ์การสอน/การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยกว่า 1-3 ปี
4. มีผลงานทางวิชาการตรงสาขาวิชาการโรงแรม หรือในสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
5. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ / หรือมีผลการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ TOEIC ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป

18. ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ จำนวน 1 อัตรา มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชา Business Administration / Management /International Management / International Business Management หรือในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ Management and Economic & Finance จากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
2. มีประสบการณ์การและความเชี่ยวชาญในเนื้อหาในสายงานธุรกิจระหว่างประเทศ เป็นอย่างดี
3. มีประสบการณ์การสอน/การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยกว่า 1-3 ปี
4. มีผลงานทางวิชาการตรงสาขาวิชา หรือในสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
5. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ / หรือมีผลการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ TOEIC ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป

19. ตำแหน่ง อาจารย์ประจำศูนย์ให้คำปรึกษาฯ
- เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- จบการศึกษา ระดับปริญญาโท ด้านจิตวิทยาคลีนิค จิตวิทยาการศึกษา หรือสาขาอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยา - มีประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 1 ปี

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

สมัครงานเจ้าหน้าที่

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ Copy Writer & Creative สังกัด ศูนย์มีเดีย กลุ่มงานบริการเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 22 – 35 ปี
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์, นิเทศศาสตร์, อักษรศาสตร์, ครุศาสตร์ หรือในสาขาอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง
3. มีความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ การแก้ปัญหา และ เขียนบทความ และมีทักษะด้านการสื่อสาร คือ สามารถเล่าเรื่องให้น่าสนใจ 
ได้อย่างดี
4. มีความสามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop, Adobe illustrator และ Adobe Flash หรือเครื่องมืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
5. มีความสามารถทำงานเป็นทีมได้ มีความรับผิดชอบ ทำงานให้เสร็จตรงตามเวลา
6. มีประสบการณ์การทำงานในสายงาน Copy Writer & Creative ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1-2 ปี

รายละเอียดของงานที่รับผิดชอบ 
1. มีหน้าที่รับผิดชอบงานทางด้านการสร้างสรรค์ การเขียนบทความ เพื่อใช้ในการผลิตผลงานด้านสร้างสรรค์/ งาน Present / งาน Video /งานกราฟฟิก 
2. มีความสามารถในการตัดต่อ Video เพื่อใช้ในการผลิตผลงาน และเป็นผู้ดูแลการทำงานในขั้นตอนการตัดต่อทั้งภายในหน่วยงาน 
และภายนอกหน่วยงาน

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ บัญชี สังกัด สำนักงานการคลัง กลุ่มงานการคลัง จำนวน 2 อัตรา มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 22 – 35 ปี
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชีโดยตรง หรือในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คำนวณ ระบบบัญชีการเงิน (financial accounting system) และ ระบบบัญชีบริหาร 
(managerial accounting system) ได้
4. มีความสามารถในการตรวจสอบรายรับรายจ่าย / บัญชีค่าใช้จ่าย / ใบเรียกเก็บเงิน / จัดทำรายการทางการเงินประจำเดือน 
(งบทดลอง และรายละเอียดอื่นๆ) / จัดทำรายงานสรุปภาษี - ออกใบกำกับภาษี / จัดทำกรอบงบประมาณ / หรือรายละเอียดต่างๆ
5. มีสามารถทำงานเป็นทีมได้ มีความรับผิดชอบ ทำงานให้เสร็จตรงตามเวลา
6. มีประสบการณ์การทำงานในสายงานบัญชี อย่างน้อย 1 ปี

รายละเอียดของงานที่รับผิดชอบ 
1. มีหน้าที่รับผิดชอบงานทางด้านการบัญชี งานการเงินรับ งานการเงินจ่ายทั้งหมด 
2. มีความสามารถในการแก้ปัญหาความล่าช้าในการรายงานข้อมูล 
3. มีความสามารถในการควบคุมการทำงานเป็นทีม ที่มีประสิทธิภาพ และรัดกุมยิ่งขึ้น

……………………………………………………………………………………………………………………………………..


3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ งานแนะแนว สังกัด สำนักงานรับสมัคร กลุ่มงานกิจการสัมพันธ์ จำนวน 10 อัตรา มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 22 – 35 ปี
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ การแก้ปัญหา และมีทักษะด้านการสื่อสาร มีใจรักงานบริการ ได้เป็นอย่างดี
4. มีความมั่นใจ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีบุคลิกภาพดี กล้าพูด กล้าแสดงออก
5. สามารถใช้เครื่องมือสื่อสารผ่านSocial ได้เป็นอย่างดี
6. ความสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Powerpoint หรือเครื่องมืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
7. มีความสามารถทำงานเป็นทีมได้ มีความรับผิดชอบ ทำงานให้เสร็จตรงตามเวลา
8. มีประสบการณ์การทำงานในสายงานขาย/การตลาด ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ปี
9. มีประสบการณ์ ด้านงานขาย,การตลาดจะพิจารณาเป็นพิเศษ 

รายละเอียดของงานที่รับผิดชอบ 
1. มีหน้าที่รับผิดชอบงานทางด้านแนะแนวทั้งหมด
2. มีความสามารถในการแก้ปัญหาความล่าช้าในงานแนะแนวการศึกษา/การรายงานข้อมูล
3. มีความสามารถในการควบคุมการทำงานเป็นทีม ที่มีประสิทธิภาพ และรัดกุมยิ่งขึ้น

……………………………………………………………………………………………………………………………………..


4. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ Graphic Design สำนักงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานกิจการสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 22 – 35 ปี
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์, กราฟิกดีไซน์ โดยตรง /หรือในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีความสามารถวาด/ ออกแบบ/ ดราฟ และสร้างสรรค์คาแรคเตอร์ในสไตล์ต่างๆ วาดและดราฟ Background ได้
4. มีความสามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop, Adobe illustrator และ Adobe Flash หรือเครื่องมืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
5. มีความรู้ทางด้านองค์ประกอบสี แสงเงา มีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ การคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหา ได้อย่างดี
6. สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีความรับผิดชอบ ทำงานให้เสร็จตรงตามเวลา
7. มีประสบการณ์การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1-2 ปี

รายละเอียดของงานที่รับผิดชอบ
1. มีหน้าที่รับผิดชอบงานทางด้านการสร้างสรรค์ ออกแบบคาแรคเตอร์ในสไตล์ต่างๆ การดราฟ Background 
2. มีความสามารถในการออกแบบ กราฟิก เพื่อใช้ในการผลิตผลงานด้านสร้างสรรค์/งาน Present /งาน Video และเป็นผู้ดูแลการทำงานในขั้นตอนการตัดต่อ ทั้งภายในหน่วยงาน และภายนอกหน่วยงาน
2. ตำแหน่ง Copy Writer & Creative ศูนย์มีเดีย กลุ่มงานบริการเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 22 – 35 ปี
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์, นิเทศศาสตร์, อักษรศาสตร์, ครุศาสตร์ หรือในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีความสามารถในการค้นคว้า, วิเคราะห์ และ เขียนบทความ และมีทักษะด้านการสื่อสาร คือ สามารถเล่าเรื่องให้น่าสนใจ
4. มีความคิดสร้างสรรค์ การคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหา ได้อย่างดี
5. มีความสามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop, Adobe illustrator และ Adobe Flash หรือเครื่องมืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
6. สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีความรับผิดชอบ ทำงานให้เสร็จตรงตามเวลา
7. มีประสบการณ์การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1-2 ปี

รายละเอียดของงานที่รับผิดชอบ 

1. มีหน้าที่รับผิดชอบงานทางด้านการสร้างสรรค์ การเขียนบทความ เพื่อใช้ในการผลิตผลงานด้านสร้างสรรค์/งาน Present /งาน Video /งานกราฟฟิก 
2. มีความสามารถในการตัดต่อ Video เพื่อใช้ในการผลิตผลงาน และเป็นผู้ดูแลการทำงานในขั้นตอนการตัดต่อ ทั้งภายในหน่วยงาน และภายนอกหน่วยงาน

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

5. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ บัญชี สังกัด สำนักงานการคลัง กลุ่มงานการคลัง จำนวน 3 อัตรา มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 22 – 35 ปี
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการเงิน โดยตรง หรือในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คำนวณ ระบบบัญชีการเงิน (financial accounting system) และ ระบบบัญชีบริหาร (managerial accounting system) ได้
4. มีความสามารถในการตรวจสอบรายรับรายจ่าย / บัญชีค่าใช้จ่าย / ใบเรียกเก็บเงิน / จัดทำรายการทางการเงินประจำเดือน (งบทดลอง และรายละเอียดอื่นๆ) / จัดทำรายงานสรุปภาษี - ออกใบกำกับภาษี / จัดทำกรอบงบประมาณ / หรือรายละเอียดต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามกำหนดเวลา Time Line ที่กำหนดไว้
5. มีประสบการณ์การทำงานในสายงานบัญชี อย่างน้อย 1 ปี

รายละเอียดของงานที่รับผิดชอบ 
1. มีหน้าที่รับผิดชอบงานทางด้านการบัญชี งานการเงินรับ งานการเงินจ่ายทั้งหมด 
2. มีความสามารถในการแก้ปัญหาความล่าช้าในการรายงานข้อมูล 
3. มีความสามารถในการควบคุมการทำงานเป็นทีม ที่มีประสิทธิภาพ และรัดกุมยิ่งขึ้น

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

6. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท ด้านสถิติ /สถิติประยุกต์ หรือในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีความสามารถในการควบคุม ตรวจสอบ การสํารวจ จัดทํา รวบรวมตรวจสอบข้อมูลสถิติ เพื่อเป็นฐานข้อมูล หรือข้อมูล สนับสนุนในการจัดทําเอกสารทางวิชาการต่างๆ
4. ถ้ามีประสบการณ์ทำงานด้านการจัดทำข้อมูลสถิติจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของงานที่รับผิดชอบ
รับผิดชอบงานการจัดทำสถิติวิเคราะห์ข้อมูล จัดเรียนข้อมูล แปรผล วิเคราะห์เชิงปริมาณ เชิงสถิติทั้งหมด 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

7. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ Online Marketing/SEO 2 ตำแหน่ง

Job: ทำ Content แนะนำหลักสูตร ลง Social Media Facebook Twitter Youtube หรือสื่อออนไลน์ประเภทอื่นๆ ที่มีผลต่อการต่อการติดอันดับของ Search Engine มาใช้งาน เพื่อผลลัพธ์ของอันดับบน google เตรียมเนื้อหา ทำ conternt ส่งต่อแรงบันดาลใจ ฯลฯ ออกแบบสื่อ Multimedia Banner ต่างๆ คิดแคมเปญงาน กิจกรรมทางการตลาด ทำ SEO On-Page links วิเคราะห์ข้อมูล ทางการตลาดออนไลน์

ทักษะและความสามารถพิเศษอื่นๆ 
ถ่ายภาพ พร้อมตกแต่งภาพได้
มีความสามารถในการใช้โปรแกรม 
Adobe Illustrator 
Adobe photoshop 
Adobe Premiere Pro 
มีความรับผดิ ชอบสูงและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
เงินเดือน: แล้วแต่ประสบการณ์

คุณสมบัติ
ทุกเพศ
อายุ 22-35 ปี
วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาทางนิเทศศาสตร์ ด้านการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ การตลาด การตลาดออนไลน์

ติดต่อสมัครงานโดยตรงได้ที่
e-mail: suwat.pu@spu.ac.th

8. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
คุณสมบัติ ดังนี้
1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
4. มีความสามารถด้านการถ่ายภาพ / เขียนข่าว หรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
5. มีความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ การแก้ปัญหา และมีทักษะด้านการสื่อสาร มีใจรักงานบริการ ทำงานเป็นทีม ได้เป็นอย่างดี
6. มีประสบการณ์การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ปี

6.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศิลปกรรม กลุ่มงานกิจการสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 1 อัตรา

คุณสมบัติ

- เพศชาย อายุ 23 - 35 ปี

- วุฒิการศึกษา ปวส. ปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ด้านงานศิลปกรรม และพื้นฐานการออกแบบ

- ความสามารถในการใช้โปรแกรม Illustrator, Photoshop, InDesign, 3D

- มีทักษะฝีมือด้านงานศิลปกรรม

- สามารถออกแบบงานนิทรรศการ บูธ ซุ้มเวทีต่างๆ ได้

- มีทักษะในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ได้ดี

7.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์ 3 อัตรา
- เพศชาย หรือ หญิง
- จบปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์การทำงานด้านการถ่ายภาพ และเขียนข่าว
- มีทักษะในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆได้ดี
- มีทักษะการทำงานเป็นทีม