มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ปีการศึกษา 2560 แล้ววันนี้


UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุมเปิดรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ปีการศึกษา 2560 แล้ววันนี้  พร้อมทุนการศึกษาหลากหลายทุน ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมเตรียมไว้ เพื่อนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก โดยเฉพาะ คณะ/สาขา สำหรับที่เปิดรับสมัครระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ดังนี้

หลักสูตรระดับปริญญาโท
UploadImage

 หลักสูตรระดับปริญญาเอก

UploadImage
 


 


1. วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ “นวัตกรรม สร้างสรรค์ความรู้ สู่ความเป็นมืออาชีพในการจัดการภาคธุรกิจและภาครัฐ”
มุ่งมั่นในการดำเนินการเพื่อความเป็นเลิศทางด้านบริหารจัดการธุรกิจและการจัดการภาครัฐโดยมีวัตถุประสงค์ในการนำนวัตกรรมการจัดการความรู้มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพทางด้านวิชาการแก่คณาจารณ์ บุคลากร นักศึกษา ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถนำความรู้ความสามารถและทักษะเหล่านั้นไปใช้ได้จริงในระดับสูง และมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีและการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอน (TechnologyandResearchBased) ระบบการเรียนการสอนจะใช้ทฤษฎีและการวิเคราะห์กรณีศึกษาเป็นหลัก
 
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก

2. คณะนิเทศศาสตร์ “นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สร้างมืออาชีพ ด้วยมืออาชีพ”
เปิดรับสมัคร ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.) เปิดสอนวันเสาร์-อาทิตย์ เปิดโอกาสให้คนที่กำลังทำงานอยู่ ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
 
ระดับปริญญาโท

UploadImage
 

3. คณะบริหารธุรกิจ  นอกจากการเรียนรู้ทฤษฏี องค์ความรู้จากตำรา งานวิจัยทั้งในประเทศ และต่างประเทศแล้ว การเรียนรู้เชิงวิเคราะห์จากกรณีศึกษา การเรียนรู้เชิงประสบการณ์จากโครงงานและกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ ก็เป็นเรื่องที่ทางหลักสูตรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learner center approach) ที่เน้นให้ความเข้าใจและความสนใจของผู้เรียนเป็นหลักอันจะช่วยเสริมสร้างให้ผู้ที่เรียนคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีศักยภาพที่ครบถ้วนตามปณิธาน (Wish) ของมหาวิทยาลัยที่ว่า "ปัญญา (Intellectual) เชี่ยวชาญ (Professional) เบิกบาน (Cheerfulness) คุณธรรม (Morality)"
 
ระดับปริญญาโท
- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) เปิดสอนทั้งภาคปกติ ภาคค่ำ และภาคเสาร์-อาทิตย์ 5 กลุ่มวิชา ได้แก่
   - การตลาด
   - การเงินการลงทุนและการประกันภัย
   - การจัดการองค์การสมัยใหม่
   - การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
   - การขนส่งและการค้าระกว่างประเทศ
- การจัดการมหาบัณฑิต (MM)
 
ระดับปริญญาเอก 

4. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน "สร้างความเชี่ยวชาญในงานด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน" การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนจึงเป็นโจทย์สำหรับบุคคลากรและองค์กรสมัยใหม่ที่ต้องการความโดดเด่นเป็นผู้นำในแวดวงธุรกิจของตน เพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจในการแข่งขันระดับสูง
 
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
UploadImage
 

5. คณะบัญชี  นักบัญชียุคดิจิทัล “เก่งภาษา เก่งภาษี เก่งไอที มีจรรยาบรรณ เป็นนักบัญชีและนักธุรกิจมืออาชีพ”
 
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
 

6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  IT มาจากคำว่า Information Technology หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ อักษรย่อที่สื่อถึงความเป็นไอทีอย่างลงตัว ประกอบด้วยเส้นสายของความเป็นดิจิทัลเทคโนโลยีอันล้ำสมัย
 
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
 
7. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย ที่เปิดสอนคณะนิติศาสตร์ โดยเริ่มเปิดสอนพร้อมกับการจัดตั้งมหาวิทยาลัย เป็นเวลากว่า 40 ปี
 
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
 ขั้นตอนการสมัครเรียน ระดับปริญญาโท-เอก

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันภายในประเทศ หรือต่างประเทศที่ ก.พ.รับรอง
2. ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
3. กรณีผู้สมัครเข้าศึกษาต่อสำเร็จการศึกษาในสาขาที่ไม่ตรง จะต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐานของแต่ละสาขาวิชา
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้อำนวยการหลักสูตร


การพิจารณาคัดเลือก
การพิจารณาคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร สามารถสมัครได้ 2 วิธี ดังนี้

1. สมัครด้วยตนเองได้ที่
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
อาคาร 40 ปีศรีปทุม (อาคาร 11) ชั้น 11
61 หมู่ 4 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2558 6888 ต่อ 3003-4

2. สมัครผ่านอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ www.spu.ac.th หรือคลิกที่เมนูสมัครออนไลน์ด้านบน โดยเลือกตามวิทยาเขตที่ท่านประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ
หมายเหตุค่าสมัคร : ค่าสมัครเรียนระดับปริญญาโทจำนวน 500 บาท โดยสามารถพิมพ์ใบ Pay-in ได้ในเมนูข้อ 2 ของการสมัครออนไลน์ และนำไปชำระเงินที่ธนาคาร
หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสตามที่กำหนดไว้


ขั้นตอนการสมัคร
UploadImage
UploadImage 


หลักฐานประกอบการสมัคร


1. สำเนาแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า    จำนวน 3 ชุด

2. สำเนาใบปริญญาบัตร    จำนวน 3 ชุด

3. สำเนาทะเบียนบ้าน    จำนวน 3 ชุด

4. สำเนาบัตรประชาชน    จำนวน 3 ชุด

5. รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน    จำนวน 3 รูป

หมายเหตุหลักฐานประกอบการรับสมัคร : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนสิทธิผู้สมัครโดยไม่จำเป็นต้องประกาศแจ้งให้

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

UploadImage  อาคาร 11 ชั้น 11
UploadImage  025791111 ต่อ 3003-4
UploadImage  https://www.facebook.com/spugraduateschool/
 
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2410/ 2 Phaholyothin Road, Jatujak, 
แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900