ช่องทางติดต่อคณะ/สาขา สำหรับบริษัท


ข้อมูลติดต่อคณะ/สาขา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
คณะ ข้อมูลการติดต่อ
วิทยาลัยการบินและคมนาคม   UploadImage  อาคาร 1  ชั้น 1

  UploadImage  0 2558 6888 ต่อ 1285 และ 1286
  UploadImage  0 2558 6888 ต่อ 1286
  UploadImage  admissions@spu.ac.th
  UploadImage  https://www.facebook.com/ATSPU/
 
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริกา   UploadImageอาคาร 11  ชั้น 10

 
UploadImage 0 2579 1111 ต่อ 1267
 
UploadImage 0 2579 1111 ต่อ 1247
 
UploadImage saifon.kl@spu.ac.th
 
UploadImage https://www.facebook.com/SPUTourismandHospitality/
 
คณะศิลปศาสตร์   UploadImageอาคาร 11  ชั้น 10

 
UploadImage 0 2579 1111 ต่อ 1581, 1583
 
UploadImage punpanit.ch@spu.ac.th
 
UploadImage https://www.facebook.com/LiberalArtsSPU/
 
คณะนิเทศศาสตร์   UploadImageอาคาร 9  ชั้น 8

 
UploadImage 0 2579 1111 ต่อ 2335
 
UploadImage  0 2579 1111 ต่อ 2336
 
UploadImage pornpun.ya@spu.ac.th
 
UploadImage https://www.facebook.com/CommArtsSPU
 
คณะบริหารธุรกิจ   UploadImageอาคาร 9  ชั้น 9

 
UploadImage 0 2579 1111 ต่อ 2354
 
UploadImage  0 2579 1111 ต่อ 2360
 
UploadImage business@spu.ac.th
 
UploadImage https://www.facebook.com/BASripatum
 
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน   UploadImageอาคาร 9  ชั้น 10

 
UploadImage 0 2558 6888 ต่อ 2121-4, 0 2579 1111 ต่อ 1518
 
UploadImage siriporn.si@spu.ac.th
 
UploadImage https://www.facebook.com/CLS.SPU/
 
คณะบัญชี   UploadImageอาคาร 9  ชั้น 10

 
UploadImage 0 2579 1111 ต่อ 2374 และ 2375
 
UploadImage https://www.facebook.com/accspu.bangkhen
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์   UploadImageอาคาร 5  ชั้น 4

 
UploadImage 0 2579 1111 ต่อ 2147, 2157, 1315, 1329, 1202
 
UploadImage 0 2579 1111 ต่อ 2147
  
UploadImage  engineering@spu.ac.th
 
UploadImage https://www.facebook.com/EngineeringSripatum/
 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   UploadImageอาคาร 5  ชั้น 8

 
UploadImage 0 2579 1111 ต่อ 2195
 
UploadImage 0 2579 1111 ต่อ 2196
 
UploadImage spu.it2012@gmail.com
 
UploadImage https://www.facebook.com/spu.informatics
 
คณะสถาปัตยกรรม   UploadImageอาคาร 5  ชั้น 2

 
UploadImage 0 2579 1111 ต่อ 2115, 2166, 2106
 
UploadImage 0 2579 1111 ต่อ 2106
 
UploadImage architecture@spu.ac.th
 
UploadImage https://www.facebook.com/activeedgespu/
 
คณะดิจิทัลมีเดีย   UploadImageอาคาร 5  ชั้น 2

  UploadImage 0 2579 1111 ต่อ 2000
 
UploadImage 0 2579 1111 ต่อ 1999
 
UploadImage thitirat.ch@spu.ac.th
 
UploadImage https://www.facebook.com/sdmspu
 
Sripatum International College   UploadImageอาคาร 11  ชั้น 8

 
UploadImage (+66) 2579 1111 Ext. 1301, 1309, 1018(中文)
Mobile: (+66) 64 073 1132, (+66) 81 179 7888 (中文)
 
UploadImage (+66) 2558 6868
 
UploadImage intl@spu.ac.th, QQ: 66358027
 
UploadImage https://www.facebook.com/SPU.Inter
 
คณะนิติศาสตร์   UploadImageอาคาร 1 ชั้น 7

 
UploadImage 0 2579 1111 ต่อ 2258
 
UploadImage 0 2579 1111 ต่อ 2384
 
UploadImage pornpit.su@spu.ac.th
 
UploadImage  https://www.facebook.com/lawsripatum
 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2410/ 2 Phaholyothin Road, Jatujak, 
แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900


UploadImage  @sripatum
UploadImage  02-558-6888
UploadImage  admissions@spu.ac.th