ศิษย์เก่าปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม


ศิษย์เก่าปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิชาการ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและปฏิบัติการโลจิสติกส์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

อาจารย์สำนักงานรองอธิการบดี และรักษาการหัวหน้าสาขาวิชาสหวิทยาการฯ