รับสมัครนักศึกษาใหม่ ผู้จบ ปวส. เรียนต่อปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคเสาร์อาทิตย์ และภาควันอาทิตย์วันเดียว


UploadImage

1. ภาควันอาทิตย์ (วันเดียว) สำหรับผู้จบ ปวส.
คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  คณะบัญชี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ภาคเสาร์-อาทิตย์ สำหรับผู้จบ ปวส.
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์
 • หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต*  


3. ภาคปกติ รับผู้จบ ปวส.
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
คณะศิลปศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  คณะบัญชี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะดิจิทัลมีเดีย Sripatum International College
หมายเหตุ * คือ เปิดรับเฉพาะเทียบโอนรายบุคคลเท่านั้น (สำหรับผู้ที่สนใจสามารถนำรายวิชามาเทียบโอนได้)

กระบวนการสมัคร
 • ยื่นผลการเรียน 4-5 เทอม
 • สอบความถนัด และสัมภาษณ์

วิธีสมัครเรียน
 • สมัครผ่านอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.spu.ac.th/register.landing.php
 • สมัครด้วยตนเอง ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. ศูนย์รับสมัคร (อาคาร 11 ชั้น 2)
  สมัครได้ทุกวัน (จันทร์ - ศุกร์) เวลา 09.00 น. - 17.00 น.
 
เอกสารการสมัคร
 • สำเนาบรับรองเฉลี่ยสะสม (CGPA) (เทอมล่าสุด) จำนวน 2 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชน...จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน...จำนวน 1 ชุด
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว...จำนวน 3 รูป

ค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว (ดูค่าเทอม)
สำหรับผู้ลงทะเบียน
 • การลงทะเบียน สามารถแบ่งชำระได้เป็น 2 งวด คือ งวดแรกชำระ 15,000 บาท ในวันลงทะเบียนและส่วนที่เหลือชำระก่อนเปิดภาคการศึกษา
สำหรับผู้กู้ กรอ. และ กยศ.
 • ชำระ 4,000 บาท ที่เหลือเป็นการกู้จากกองทุน


สอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อาคาร 11 ชั้น 2
โทร : 025586888 ต่อ 2121-4 

สอบถามทาง Line: @SPUadmission