สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร.
: 0 2579 1111 ต่อ 2761
แฟกซ์
: 0 2579 1111 ต่อ
อีเมล์
: kotchakorn.sa@spu.ac.th