news

ประชาสัมพันธ์

สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ รับรางวัลนวัตกรรมฯ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

6 ม.ค. 2560

Friday 2017 Jan, 6

สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ (OOE) โดย ดร. วรสรวง ดวงจินดา ผู้อำนวยการ เป็นผู้แทนสำนักฯรับเกียรติบัตรแห่งการสร้างสรรค์ผลงานที่น่าภาคภูมิใจของหน่วยงานสายสนับสนุนแก่มหาวิทยาลัยศรีปทุม จาก ดร. รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี ในที่ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

SnapseedIMG_2552

ทั้งนี้ สำนักฯได้รังสรรค์ผลงาน SkyNet เพื่อใช้สนับสนุนการทำงานของระบบ Camtasia Relay ทำให้นักศึกษาสามารถรับชมวีดีโอบันทึกการสอนที่อาจตกค้างได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

นับเป็นการน้อมนำแนวคิดตามหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 คือการค้นหาปัญหาให้เจอ ศึกษาปัญหาให้ชัดเจน แล้วจึงหาทางแก้ปัญหา

โดย SkyNet เป็นแนวทางที่เริ่มจากวิธีง่ายๆ แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมไม่มากเกินไป แล้วลงมือทำอย่างจริงจัง มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ

สำนักฯ ขอกราบขอบพระคุณท่านอธิการบดี ท่านรองอธิการบดี (ผศ. ดร. วิรัช เชิศไพฑูรย์พันธ์) รวมถึง ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกๆท่าน ที่ร่วมเป็นกำลังใจ ให้สำนักฯสามารถรังสรรค์ SkyNet ที่จะช่วยให้นักศึกษาสามารถเรียนได้ง่ายมากขึ้น สอบผ่านและได้คะแนนดีขึ้นค่ะ

Happy e-Learning ค่ะ

OOE Family

Related posts:

  1. มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้แทนประเทศไทยในที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการก่อตั้งมหาวิทยาลัยไซเบอร์อาเซียน
  2. มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมนำโครงการ e-Learning ระดับโลก
  3. มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้แทนประเทศไทยในที่ประชุมคณะทำงานก่อตั้งมหาวิทยาลัยไซเบอร์อาเซียน
  4. สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการ “การจัดการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมบุคคลากรด้านซอฟต์แวร์เพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมการศึกษา”
  5. มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมประชุม the 5th ASEAN Cyber University (ACU)