news

ประชาสัมพันธ์

OOE ขยายเวลา สำหรับส่งแบบฟอร์ม OOE-Ris-003

19 ธ.ค. 2559

สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์

ขอแจ้งเลื่อนการส่งแบบฟอร์ม OOE-Ris-003

สำหรับ

e-Learning Replacement

ประจำปีการศึกษา 1/2559

จากวันที่

28 ธันวาคม 59 เป็น 6 มกราคม 60

—————————————————————————————————————

และสามารถ Download เอกสารที่เกี่ยวข้องดังกล่าวได้ที่

http://www.spu.ac.th/ooe/facilities/download/

—————————————————————————————————————

หากอาจารย์ท่านใดมีข้อสงสัยในรายละเอียดดังกล่าวสามารถติดต่อได้ที่ 

OOE Hotline 2222 ค่ะ

—————————————————————————————————————

Happy e-Learning

OOE Family ยินดีให้บริการค่ะ ^^

3calendareLearningRIS159Update151259

 

Related posts:

  1. รายละเอียดการทำ e-Learning Replacement 1/2559
  2. รายละเอียดการทำ e-Learning Replacement s/2558
  3. “มาแล้ว” Replacement 1/2558
  4. “OOE บริการด้วยความประทับใจ”
  5. ครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์ SPU i-eBook