คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน

นักเรียนที่ไม่สามารถมาสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ได้ตามกำหนดเวลา จะต้องสมัครใหม่หรือไม่
ต้องติดต่อมหาวิทยาลัยเป็นการเร่งด่วยเพื่อรักษาสิทธิ์ พร้อมทั้งแจ้งเหตุผลที่ไม่มาสอบตามกำหนด
ในการชำระค่าดเทอม สามารถแบ่งจ่ายได้หรือไม่
ได้ค่ะ สามารถแจ้งความประสงค์ขอผ่อนผันค่าเทอมได้ที่สำนักงานการเงิน
นักเรียนที่สมัครเรียนแล้ว ชำระเงินค่าสมัครแล้ว ต้องการจะเปลี่ยนวันสอบได้หรือไม่
ได้ค่ะ แต่ต้องโทรแจ้งทางเจ้าหน้าที่ที่รับสมัครให้ทราบก่อนล่วงหน้า
นักเรียนที่ยังไม่ได้ไปรับรองการศึกษา สามารถมาสมัครได้หรือไม่
มาสมัครได้ค่ะ ส่วนใบรับรองการศึกษา หรือใบ รบ.นั้นให้มายื่นได้ในภายหลัง