สงสัยเรื่องการเรื่องการเทียบโอน

การเทียบโอนนั้นมีขั้นตอนอย่างไร และใช้เอกสารใดบ้าง
เข้ามาติดต่อที่สำนักงานรับสมัคร พร้อมทั้งหลักฐานซึ่งประกอบไปด้วย
1. สำเนาทะเบียนบ้าน
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาวุฒิการศึกษา
4. คำอธิบายรายวิชา
5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
การเทียบโอนสามารถเทียบโอนได้ทุกวิชาหรือไม่ และมีข้อกำหนดอย่างไร
ไม่สามารถเทียบโอนได้ทุกวิชาค่ะ เนื่องจากรายวิชาของแต่ละสถาบันไม่เหมือนกัน จึงต้องนำรายวิชามาพิจารณาว่าวัตถุประสงค์ตรงกันหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของอาจารย์ผู้สอนคณะนั้นๆ
นักศึกษาเทียบโอนต้องทำอย่างไร ต้องเสียค่าเทียบโอนหรือไม่
มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษาเทียบโอนรายวิชา โดยเสียค่าเทียบโอน หน่วยกิตละ 50 บาท