ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา จะได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมทุนทุกคนหรือไม่

21/11/2010
การอนุมัติการกู้นั้น ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาล และคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณา มหาวิทยาลัยมีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นค่ะ