การเทียบโอนนั้นมีขั้นตอนอย่างไร และใช้เอกสารใดบ้าง

21/11/2010
เข้ามาติดต่อที่สำนักงานรับสมัคร พร้อมทั้งหลักฐานซึ่งประกอบไปด้วย

1. สำเนาทะเบียนบ้าน

2. สำเนาบัตรประชาชน

3. สำเนาวุฒิการศึกษา

4. คำอธิบายรายวิชา

5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป