การเทียบโอนสามารถเทียบโอนได้ทุกวิชาหรือไม่ และมีข้อกำหนดอย่างไร

21/11/2010
ไม่สามารถเทียบโอนได้ทุกวิชาค่ะ เนื่องจากรายวิชาของแต่ละสถาบันไม่เหมือนกัน จึงต้องนำรายวิชามาพิจารณาว่าวัตถุประสงค์ตรงกันหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของอาจารย์ผู้สอนคณะนั้นๆ