นักศึกษาเทียบโอนต้องทำอย่างไร ต้องเสียค่าเทียบโอนหรือไม่

21/11/2010
มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษาเทียบโอนรายวิชา โดยเสียค่าเทียบโอน หน่วยกิตละ 50 บาท