นักเรียนที่ไม่สามารถมาสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ได้ตามกำหนดเวลา จะต้องสมัครใหม่หรือไม่

21/11/2010
ต้องติดต่อมหาวิทยาลัยเป็นการเร่งด่วยเพื่อรักษาสิทธิ์ พร้อมทั้งแจ้งเหตุผลที่ไม่มาสอบตามกำหนด