ในการชำระค่าดเทอม สามารถแบ่งจ่ายได้หรือไม่

21/11/2010
ได้ค่ะ สามารถแจ้งความประสงค์ขอผ่อนผันค่าเทอมได้ที่สำนักงานการเงิน