นักเรียนที่ยังไม่ได้ไปรับรองการศึกษา สามารถมาสมัครได้หรือไม่

21/11/2010
มาสมัครได้ค่ะ ส่วนใบรับรองการศึกษา หรือใบ รบ.นั้นให้มายื่นได้ในภายหลัง