บุคลากร

 • มาลินี พุคยาภรณ์มาลินี พุคยาภรณ์
 • รศ. ดร. ครรชิต มาลัยวงศ์รศ. ดร. ครรชิต มาลัยวงศ์
 • ปราโมทย์ โชติมงคลปราโมทย์ โชติมงคล
 • ดร. รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมานดร. รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน
 • ดร. จันทร์ ชุ่มเมืองปักดร. จันทร์ ชุ่มเมืองปัก
 • ศ. ดร. นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัยศ. ดร. นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย
 • ดร. สนั่น อังอุบลกุลดร. สนั่น อังอุบลกุล
 • รศ. ดร. เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์รศ. ดร. เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์
 • กฤช กาญจนาภากฤช กาญจนาภา
 • รัศมี วิศทเวทย์รัศมี วิศทเวทย์
 • รศ.ดร.กิ่งพร ทองใบรศ.ดร.กิ่งพร ทองใบ
snun_03
ดร. สนั่น อังอุบลกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี: B.A.
Oglethorpe University, Georgia, USA

ปริญญาบัตร: หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่น 3 จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี 2534

ประกาศนียบัตร: Mini MBA รุ่น 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)