บุคลากร

 • มาลินี พุคยาภรณ์มาลินี พุคยาภรณ์
 • รศ. ดร. ครรชิต มาลัยวงศ์รศ. ดร. ครรชิต มาลัยวงศ์
 • ปราโมทย์ โชติมงคลปราโมทย์ โชติมงคล
 • ดร. รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมานดร. รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน
 • ดร. จันทร์ ชุ่มเมืองปักดร. จันทร์ ชุ่มเมืองปัก
 • ศ. ดร. นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัยศ. ดร. นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย
 • ดร. สนั่น อังอุบลกุลดร. สนั่น อังอุบลกุล
 • รศ. ดร. เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์รศ. ดร. เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์
 • กฤช กาญจนาภากฤช กาญจนาภา
 • รัศมี วิศทเวทย์รัศมี วิศทเวทย์
 • รศ.ดร.กิ่งพร ทองใบรศ.ดร.กิ่งพร ทองใบ
rasame_03
รัศมี วิศทเวทย์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ร.ม. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี: ร.บ. (เกียรตินิยม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

: หลักสูตรหลัก รุ่นที่ 39 ปี 2536-2537
วิทยาลัยกองทัพบก