บุคลากร

 • มาลินี พุคยาภรณ์มาลินี พุคยาภรณ์
 • รศ. ดร. ครรชิต มาลัยวงศ์รศ. ดร. ครรชิต มาลัยวงศ์
 • ปราโมทย์ โชติมงคลปราโมทย์ โชติมงคล
 • ดร. รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมานดร. รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน
 • ดร. จันทร์ ชุ่มเมืองปักดร. จันทร์ ชุ่มเมืองปัก
 • ศ. ดร. นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัยศ. ดร. นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย
 • ดร. สนั่น อังอุบลกุลดร. สนั่น อังอุบลกุล
 • รศ. ดร. เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์รศ. ดร. เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์
 • กฤช กาญจนาภากฤช กาญจนาภา
 • รัศมี วิศทเวทย์รัศมี วิศทเวทย์
 • รศ.ดร.กิ่งพร ทองใบรศ.ดร.กิ่งพร ทองใบ
nuksit_03
ศ. ดร. นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก : ด้านการถ่ายเทความร้อน
มหาวิทยาลัยลอนดอน

ปริญญาโท: ด้านการถ่ายเทความร้อน
มหาวิทยาลัยลอนดอน

ปริญญาตรี: วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยทัสมาเนีย