บุคลากร

 • มาลินี พุคยาภรณ์มาลินี พุคยาภรณ์
 • รศ. ดร. ครรชิต มาลัยวงศ์รศ. ดร. ครรชิต มาลัยวงศ์
 • ปราโมทย์ โชติมงคลปราโมทย์ โชติมงคล
 • ดร. รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมานดร. รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน
 • ดร. จันทร์ ชุ่มเมืองปักดร. จันทร์ ชุ่มเมืองปัก
 • ศ. ดร. นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัยศ. ดร. นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย
 • ดร. สนั่น อังอุบลกุลดร. สนั่น อังอุบลกุล
 • รศ. ดร. เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์รศ. ดร. เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์
 • กฤช กาญจนาภากฤช กาญจนาภา
 • รัศมี วิศทเวทย์รัศมี วิศทเวทย์
 • รศ.ดร.กิ่งพร ทองใบรศ.ดร.กิ่งพร ทองใบ
keekajon_03
รศ. ดร. เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก: S.J.D.
Northwestern University, USA

ปริญญาโท: LL.M.
Yale University, USA

ปริญญาตรี : น.บ. (กฎหมาย) เกียรตินิยมดีมาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศนียบัตร: น.บ.ท.
สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา