สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์จัดบรรยายพิเศษผ่ายระบบ VDO Conferencing

6 ก.ค. 2554

สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการสัมมนาบุคลากร พร้อมรับฟังนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของสำนักฯจาก ผช.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม และแนวทางการปฎิบัติงานอย่างมีความสุขและคุณภาพจาก ผศ. สุพรรณี สมบุญธรรม ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านการจัดการศึกษาออนไลน์ รวมทั้งฟังการบรรยายพิเศษผ่านระบบ VDO Conferencing ของสกอ.จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่านคือ
ผศ.ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ สังกัดคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหัวข้อการออกแบบเว๊บไซต์และCourseware สมัยใหม่ และ Prof. Dr. Juan José Contreras Castillo Director de Educación Continua y a Distancia จาก Universidad Autónoma del Estado de México บรรยายในหัวข้อ พัฒนาการของ e-Learning ยุคใหม่ของประเทศเม็กซิโก ณ ห้อง Briefing Room สำนักขอสมุด ชั้น 3 อาคาร 40ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม