พัฒนาทักษะผู้บริหาร

1 ก.ค. 2554

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท จัดบรรยายพิเศษแก่นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป หัวข้อ “การพัฒนาทักษะของผู้บริหาร” โดยมีนายอภิสิทธิ์ ธโนปจัย Senior Consultant DDI ASIA / PACIFIC INTERNATINAL, LTD. เป็นวิทยากร ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท