ต้อนรับนักศึกษาจาก Siva Sivani Institute of Management ประเทศอินเดีย

30 มิ.ย. 2554

รองศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ บุญยธโรกุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องนานาชาติ และอาจารย์สุรชัย สวนทับทิม ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับนักศึกษาจาก Siva Sivani Institute of Management ประเทศอินเดีย จำนวน 60 คน เข้าเยี่ยมชม และดูงานที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ ห้อง Convention Hall ชั้น 4 อาคาร 40ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน