ม.ศรีปทุม ขอแสดงความยินดี อ.เปรมจิตฯ ศิษย์เก่าดีเด่นพระราชทานฯ

28 มิ.ย. 2554

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ อ.เปรมจิต เสาวคนธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้ารับพระราชทานเข็มผู้ทำคุณประโยชน์แก่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการ “หนี่งร้อยเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์” ในฐานะศิษย์เก่าดีเด่นคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ เนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี แห่งการสถาปนาสถาบัน เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2554 ณ โรงแรมเซนทาร่าแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ที่ผ่านมา